KUULUTUKSET

angle-left Päätökset ympäristönsuojelulain 188 §:n mukaisista ilmoituksista Ilosaarirock Festivaali 2022 ja Tapahtumia Ilosaaressa 2022

Päätökset ympäristönsuojelulain 188 §:n mukaisista ilmoituksista Ilosaarirock Festivaali 2022 ja Tapahtumia Ilosaaressa 2022

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 16.6.2022 § 25 ja 26 päätökset ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisista ilmoituksista:

 

Ilosaarirock festivaali 14.7 – 18.7.2022

 

Toiminnan sijainti: Joensuun Laulurinne, Joensuun Linnunlahdentie

 

Tapahtumia Ilosaaressa, 7.7. – 13.8.2022

 

Toiminnan sijainti: Ilosaari, Siltakatu 1, Joensuu

 

Päätöksissä on annettu määräyksiä tapahtumien aikarajoista ja melutasoista.

 

Päätöspöytäkirja on nähtävillä valitusajan 16.6. – 25.7.2022 yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla www.joensuu.fi > viranhaltijapäätökset

 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksi antamisesta. Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä eli 25.7.2022 mennessä.

 

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa, vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

 

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

Lisätietoja:

ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

 

Joensuussa 16.6.2022 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare