Kulttuuriavustukset, Kulttuurin kumppanuussopimukset, sivun otsikko

Kulttuurin kumppanuussopimukset 2023-2025

Kultuuriavustukset – Kulttuurin kumppanuussopimukset

Perehdy ensin:  Kulttuuriavustusten yleiset periaatteet

Yleistä

Kumppanuussopimusten kautta mahdollistetaan useammalle vuodelle vahvistettua avustusta joensuulaisille kulttuurialan toimijoille.

Kumppanit tuottavat sopimuksen mukaisesti kulttuurisisältöjä ja -tapahtumia Joensuun alueella.

Lisäksi kumppaneilla on mahdollista suunnitella pitkäjänteisemmin toimintaa, kun avustuspäätös on useammalle vuodelle.

Kumppanuussopimukset luovat myös kumppaneille lisäedellytyksiä rahoitusten hakuihin muilta tahoilta.

Hakuaika

Haku on päättynyt. Vuosille 2023-2025 hakuaika oli 15.11.–15.12.2022 klo 15.

Ketkä voivat hakea kumppaniksi

Kumppaniksi voivat hakea ammattimaisesti toimivat oikeustoimikelpoiset joensuulaiset kulttuurialan yhdistykset tai voittoa tuottamattomat osuuskunnat.

Lisäksi kumppani voi olla:

 • Yritys, joka toteuttaa Joensuussa taiteen perusopetusta opetustoimiluvalla
 • Ylikunnallinen yhdistys, joka toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen kautta jonkun taiteenalan aluekeskuksen toimintaa Joensuussa.  Avustettavan toiminnan tulee kohdentua kokonaan Joensuuhun.

Kriteerit

Kumppanilta edellytetään vähintään yksi alla olevista kriteereistä:

 • Järjestää vakiintuneita kulttuuritapahtumia tai vakiintuneen festivaalin Joensuussa
 • Järjestää Joensuussa jatkuvaa toimintaa vähintään 8 kk vuodessa
 • Hakijalla on vakiintunutta vuosittaista rahoitusta (esim. Okm, Stea, THL)
 • Hakijalla on hallinnassa jatkuvalla vuokrasopimuksella vuokrattu tila tai oma kiinteistö
 • Toteuttaa taiteen perusopetusta Joensuun kaupungin opetustoimiluvalla

Kumppanuussopimuksen kausi ja avustuksen vähimmäismäärä

Sopimuskausi on kolmevuotinen, seuraava kausi on vuosille 2023–2025.
Uusia sopimuskumppaneita ei oteta kesken sopimuskauden.

Sopimuskumppaneiden avustuksen vähimmäismäärä on 5 000 € vuodessa.

Sopimukseen edellytetään sisältyvän vuosittain vapaapääsyinen ohjelmaosuus, joka neuvotellaan erikseen kumppanin kanssa.

Huomioitavaa: Kumppanuussopimuksen solmineille yhteisöille ei myönnetä muita avustuksia Joensuun kaupunkikonsernista.

Kumppanussopimusten kategoriat ja arvioinnin perusteet yleisten arviointiperusteiden lisäksi

1. Yleisen kulttuurialan kumppanuussopimukset

 • Yleisen kulttuurialan kumppanit ovat osoittaneet toimintansa vakiintuneeksi osaksi kaupungin kulttuurialan kenttää. Lisäksi kumppani tukee ammattilaisten työllistymistä tai ammattilaisten työn esille tuomista.
 • Toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen, jatkuvuus, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä muun rahoituksen laajuus.

Arvioinnin perusteet

1. Toimintasuunnitelma

 • Toiminnan laadukkuus ja hakijan asema omalla taiteenalalla
 • Toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ja jatkuvuus
 • Hakemuksessa on esiteltävä miten hakija toteuttaa Joensuun kaupungin strategiaa ja kulttuuriohjelmaa

2. Vaikuttavuus 

 • Toiminta vakiintunutta ja hyvin saavutettavaa
 • Toiminta muiden toimijoiden ja oman alan yhteistyöverkostoissa
 • Jo olemassa oleva yhteistyö Joensuun kaupungin kanssa tai suunnitelma yhteistyön kehittämisestä kumppanuuden aikana.

3. Rahoitus

 • Hakijalta edellytetään avustuksen lisäksi muuta rahoitusta ja hakemuksessa esitellään rahoitussuunnitelma.
 • Rahoituksen laajuus

2. Taiteen perusopetuksen kumppanuussopimukset

Taiteen perusopetuksen kumppanuussopimukset on tarkoitettu toimijoille, jotka toteuttavat taiteen perusopetusta opetustoimiluvalla ja jonka opetussuunnitelman Joensuun kaupunki on hyväksynyt.

Arvioinnin perusteet

 • Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden määrät ja opetustunnit (45 min.)
 • Opettajien kelpoisuudet.

Valinnat ja päätös

Valinnat tehdään harkinnanvaraisesti hakijoiden ja hakemusten arvioinnin sekä keskinäisen vertailun perusteella. Arviointiryhmään kuuluu Joensuun kaupungin kulttuuripalveluiden asiantuntijoita.

Kulttuuripalveluilla on mahdollista myös ehdottaa kumppanuutta päätettäväksi esim. avustuksen vähimmäismäärää pienemmällä summalla tai kriteereistä poikkeavalle hakijalle. Tällöin ehdotus tehdään harkinnanvaraisuuden kautta ja perustellusti.

Päätöksen kumppanuussopimuksista tekee kulttuuri- ja liikuntalautakunta.

Vuosiraportointi ja rahoituksen maksaminen

1. Yleisen kulttuurialan kumppanuussopimukset

Vuoden 2023 avustuksen voi avustuksen saaja laskuttaa sen jälkeen, kun kaupungin avustuspäätös on saanut lainvoiman ja kumppanuussopimus on allekirjoitettu. Laskutus on tehtävä 30.11.2023 mennessä.

Jatkovuosina raportointi tehdään vuosittain 1.2.-15.6. välisenä aikana sähköisen asioinnin kautta https://www.joensuu.fi/sahkoinen-asiointi. -> Avustukset -> Kulttuuriavustukset -> Kulttuurin kumppanuussopimukset, raportointilomake

 • Vuonna 2024 raportoidaan vuoden 2023 toiminnan ja talouden tiedot
 • Vuonna 2025 raportoidaan vuoden 2024 toiminnan ja talouden tiedot
 • Vuonna 2026 (kumppanuussopimusajan ulkopuolella) raportoidaan vuoden 2025 toiminnan ja talouden tiedot

Raportoinnin mukana toimitetaan liitemateriaalit:

 • Edeltävältä kalenterivuodelta toimintakertomus, talousraportti ja/tai tilinpäätös
 • Kuluvan kalenterivuoden toimintasuunnitelma

Vuosina 2024-2025 avustuksen saaja voi laskuttaa kuluvan kalenterivuoden avustuksen sen jälkeen, kun raportointi on käsitelty ja hyväksytty kulttuuripalveluissa. Kulttuuripalvelut ilmoittaa hyväksynnästä avustuksen saajalle.

 • Laskutus on tehtävä 30.11. mennessä kuluvan kalenterivuoden aikana.
 • Kumppanuussopimusajan ulkopuolella tehtävä raportointi vuonna 2026 todentaa kumppanuussopimuksen viimeisen vuoden 2025 toiminnan ja talouden tiedot.

2. Taiteen perusopetuksen kumppanuussopimukset

Vuoden 2023 avustuksen voi avustuksen saaja laskuttaa sen jälkeen, kun kaupungin avustuspäätös on saanut lainvoiman ja kumppanuussopimus on allekirjoitettu. Laskutus on tehtävä 30.11.2023 mennessä.

Vuosina 2024-2025 raportoinnin materiaaleina toimivat vuosisuunnitelmien arvioinnit. Ne toimitetaan kalenterivuosittain kulttuurijohtajalle 15.6. mennessä. Tämän jälkeen avustuksen saaja voi laskuttaa kuluvan kalenterivuoden avustuksen vuosina 2024-2025 ja laskutus on tehtävä 30.11. mennessä.

Lisäksi yhdistys raportoi kumppanuussopimusajan ulkopuolella vuonna 2026 toimittamalla vastaavan vuosisuunnitelman arvioinnin kulttuurijohtajalle 15.5.2026 mennessä. Kumppanuussopimusajan ulkopuolella tehtävä raportointi vuonna 2026 todentaa kumppanuussopimuksen viimeisen vuoden 2025 toiminnan tiedot.

Hakemuksen mukana toimitettavat liitteet

1. Yleisen kulttuurialan kumppanuussopimukset

 • Toimintasuunnitelma
 • Selvitys vaikuttavuudesta
 • Selvitys rahoituksesta
 • Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee pyydettäessä toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä todistus nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä.

2. Taiteen perusopetuksen kumppanuussopimukset

 • Selvitys alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden määristä ja opetustunneista (45 min.)
 • Opettajien kelpoisuudet.
 • Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee pyydettäessä toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä todistus nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä.

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute