Kulttuuriavustusten ohjeet ja lomakkeet otsikko

Kulttuuriavustusten ohjeet

Kulttuuriavustusten ohjeet

Avustusohjeet

Joensuun kaupungin kulttuuriavustusten hakuohjeet 2023-2025 (pdf)

Kulttuuriavustusten yleiset periaatteet 2023-2025

Kulttuuripalvelujen avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. 
Avustuksia myönnettäessä kulttuuri- ja liikuntalautakunta voi jakaa avustukset toisin kuin jäljempänä on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja, esimerkiksi kohdentaa avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen.

Avustuksen saaja sitoutuu siihen, että lasten ja nuorten toiminnassa noudatetaan YK:n lasten oikeuksien sopimuksen periaatteita (https://www.unicef.fi/tyomme/lapsen-oikeudet/lapsen-oikeuksien-sopimus/lapsen-oikeuksien-sopimus-tiivistettyna/). Lisäksi toiminnan lapsille ja nuorille tulee olla nikotiinitonta ja päihteetöntä. 

Kulttuuriavustuksissa noudatetaan Joensuun kaupungilta avustusta saaneiden yhteisöjen kirjanpitoa ja avustuksen käytön valvontaa koskevia yleisiä ohjeita (kaupunginhallitus 17.04.2023 § 143).  
https://www.joensuu.fi/avustukset 

Myönnettyjen avustusten maksamisessa noudatetaan kaupungin perintäohjeita. 
Maksun yhteydessä tarkastetaan, onko avustuksen saajalla avoimia kaupungille maksettavia maksuja. Mikäli maksettavia maksuja on avoimena, käytetään kuittausoikeutta ja maksamattomat maksut vähennetään myönnetystä avustuksesta. 

Kulttuuriavustuksia voivat hakea: 

 • Rekisteröity kulttuurialan yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein ja on toiminut vähintään yhden toimintavuoden.  
 • Taiteilijat sekä taiteilijoista koostuvat työryhmät
 • Huomioitavaa: hakijan koti- ja verotuskunta on oltava Joensuu, ellei muuta ole erikseen mainittu. 
 • Jokaisen avustusmuodon kohdalla on määritelty ketkä voivat hakea kyseessä olevaa avustusta.

Kulttuuriavustuksia myönnetään Joensuussa tapahtuvaan ensisijaisesti avoimeen ja vapaalla pääsyllä olevaan kulttuuri- tai taidetoimintaan. Jokaisen avustusmuodon yhteydessä on lisäksi tarkempia määrittelyjä mihin tarkoitukseen avustusta myönnetään.

Avustuksia ei myönnetä seuraaviin kohteisiin, ellei erikseen mainittu: 

 • Suljettuihin tilaisuuksiin. Tästä voidaan poiketa esim. erityisryhmien avoimen toiminnan järjestämisessä.
 • Jälkikäteen tapahtumiin tai muihin haettaviin kohteisiin.
 • Mikäli hakija on jo saanut avustusta tai muuta tukea samaan tarkoitukseen Joensuun kaupunkikonsernilta (esim. rahoitusta, tilankäyttöä tai kalustoa veloituksetta tai alennettuun hintaan, työpanosta jne.).
 • Peruskoulutukseen eikä ammatilliseen koulutukseen tai opinnäytetöihin. (esim. opintomatkat, opinnäytteisiin liittyvät hankinnat tai tuotannot).
 • Alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin. 
 • Toimintaan, joka kiinnittyy Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun Soten lakisääteisiin tehtäviin.
 • Hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen, mainonta tai muu liiketaloudellinen toiminta.
 • Kaluston hankintaan (esim. tietokoneet, äänitekniikka, soittimet tai suuret kertahankinnat pientarvikkeita, tilojen kalustaminen jne.).
 • Joensuun kaupunkikonserniin kuuluville yksiköille. 
 • Ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin.
 • Talkootyön laskennallisiin kustannuksiin.
 • Harrastus- ja virkistysmatkoihin
 • Uskonnollisiin tai puoluepoliittisiin tilaisuuksiin 
 • Esitelmiin, luentoihin tai seminaareihin 
 • Aikuisten harrastus- ja kerhotoimintaan, työyhteisöjen harraste- ja vapaa-aikaryhmien toimintaan 
 • Kilpailutoimintaan 

Miten avustuksia haetaan ja mistä saa lisätietoa:

Hakuaika avustuksiin on pääsääntöisesti kerran vuodessa ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää avustuksista.   

 • Vuodelle 2023: 15.11.-15.12.2022 klo 15
 • Vuodelle 2024: 15.11.-14.12.2023 klo 15
 • Vuodelle 2025: 14.11.-16.12.2024 klo 15

Hakuajoista tiedotetaan kuulutuksella ja kaupungin tiedotusväylien kautta. 

Mikäli myönnettyjä avustuksia jää käyttämättä, kulttuuripalveluilla on oikeus avata lisähaku kulttuurijohtajan päätöksellä kulttuuritapahtumien pienavustuksiin ja projektiavustuksiin. Päätökset lisähaun avustuksista tekee kulttuurisihteeri.

Yleiset arviointiperusteet:

Kulttuuriavustushakemusta arvioidaan hakemuskohtaisesti ja kaikkia hakemuksia keskenään yleisillä arviointiperusteilla. Lisäksi avustusmuodoilla voi olla omia erillisiä arviointikriteerejä.

Taiteelliset lähtökohdat ja sisällöt

1. Miten taiteenalan erityispiirteet ja toiminnan tavoite näkyvät suunnitelmassa.

 • Toiminnan ammattimaisuus ja toiminnan kiinnostavuus sekä vaikuttavuus
 • Toiminnalliset lähtökohdat
 • Toiminnan vaikutukset, kumppanuudet ja laajuus

2. Suunnitelman realistisuus ja omarahoitusosuus

 • Miten resursointi on suunniteltu, onko se toteutettavissa
 • Onko avustus tarpeellinen 
 • Miten omaa toimintaa on arvioitu
 • Hakijalle aiemmin myönnettyjen avustusten käyttö 

3. Joensuun kaupungin strategia ja kulttuuriohjelma. 

Avustuksen käyttö: 
Avustusta voidaan käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen ja sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty. Avustusta ei voi siirtää seuraavalle vuodelle.
Kulttuurisihteeri voi sopia vähäisistä avustuksen käyttötarkoituksen muutoksista esim. ajankohdan tai paikan muutoksesta tai tiliselvityksen ja raportoinnin ajankohdasta. 
Vapaamuotoisella hakemuksella voi hakea olennaista muutosta avustuksen käyttöön. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee ja päättää myöntämiensä avustusten käyttötarkoituksen muutoksista. Kulttuurisihteeri vastaavasti päättää myöntämiensä avustusten käyttötarkoituksen muutoksista viranhaltijapäätöksellä.

Avustuksen käytön valvonta ja takaisinperintä sekä avustuksen käyttämättä jättämine
Myönnetty avustus voidaan periä takaisin 

 • Jos avustuksen saaja ei toimita selvitystä avustuksen käytöstä määräaikaan mennessä 
 • Jos avustuksen saaja on käyttänyt avustusta muuhun kuin avustuspäätöksessä ja/tai avustussäännössä hyväksyttävään tarkoitukseen 
 • Jos avustuksen saaja ei pyydettäessä pysty esittämään hyväksyttäviä kuitteja ja tositteita avustuksen käyttämisestä 
 • Jos hakemuksessa tai selvityksessä on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja. 

Avustuspäätös raukeaa ilman eri päätöstä

 • Tilityslomaketta ja raporttia ei ole toimitettu määräaikaan mennessä
 • Tilityksessä on puutteita (raportti, tilityslomake ja liitemateriaalit)

Päätöksen avustuksen takaisinperimisestä tekee kulttuurisihteeri viranhaltijapäätöksellä.
Jos avustus jätetään käyttämättä, avustuksen saajan tulee omatoimisesti ottaa yhteyttä kulttuurisihteeriin jo maksetun avustuksen palauttamiseksi. Kulttuuripalvelut laskuttaa maksetun avustuksen takaisin. Vapaaehtoisesta palauttamisesta ei tehdä päätöstä.

Verottaja 
Ammattitaiteilijoiden tulee omatoimisesti selvittää verottajalta, onko saatu avustus heille veronalaista tuloa, ja ilmoittaa saatu avustus omassa veroilmoituksessaan.

Avustuksen myöntäjän näkyminen tiedotuksessa 
Lisätietoja https://www.joensuu.fi/viestintaohjeistus 

Yleiset ohjeet

Joensuun kaupungilta avustusta saaneiden yhteisöjen kirjanpitoa ja avustuksen käytön valvontaa koskevat yleiset ohjeet (Kaupunginhallitus 20.12.2021 § 512)

 1. Avustuksen saajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.
 2. Avustuksen saajan on kirjattava kaupungin kunakin vuonna myöntämä avustus kokonaisuudessaan myöntämisvuoden tuloksi kirjanpidossaan. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käytön seuranta on mahdollista.
 3. Mikäli hankkeeseen on mahdollista saada muuta kuin kaupungin rahoitusta, kannustetaan eri rahoitusjärjestelmien hyödyntämiseen. Kaupunki voi myöntää avustusta muun rahoituksen lisäksi, mikäli se on ulkopuolisen rahoituksen ehtojen mukaista.
 4. Avustuksen saajan tulee antaa avustuksen myöntäneelle toimielimelle tai viranhaltijalle niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemusten käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen saaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan kaupungille sellaisesta seikasta, joka saattaa vaikuttaa avustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen.
 5. Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee pyydettäessä toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä todistus nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä.
 6. Avustuksen myöntävällä kaupungin viranomaisella sekä kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.
 7. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen saaja voi saada avustusta samaan käyttötarkoitukseen vain yhdeltä kaupungin toimielimeltä tai viranhaltijalta.
 8. Avustusmäärärahat vaaditaan palautettavaksi, jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai avustuksen saaja on antanut kaupungille virheellisiä tietoja tai muuten johtanut kaupunkia harhaan avustusta hakiessaan.
 9. Vastuu avustuksen käytön valvonnasta on avustuksen myöntäneellä viranomaisella.

Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2022. Tällä ohjeella kumotaan kaupunginhallituksen 16.11.2009 § 684 hyväksymät ja 1.1.2010 voimaan tulleet ohjeet

Rahastojen säännöt

Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston löytyvät täältä:
https://www.joensuu.fi/saannot-ohjeet-ja-yhteistoimintasopimukset 

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute