Kulttuuriavustusten ohjeet ja lomakkeet otsikko

Kulttuuriavustusten ohjeet ja lomakkeet

Kulttuuriavustusten ohjeet ja lomakkeet

Avustusohjeet

Kulttuuripalvelujen avustusohjeet 2022 (pdf)

Yleiset ohjeet

Joensuun kaupungilta avustusta saaneiden yhteisöjen kirjanpitoa ja avustuksen käytön valvontaa koskevat yleiset ohjeet (Kaupunginhallitus 20.12.2021 § 512)

  1. Avustuksen saajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.
  2. Avustuksen saajan on kirjattava kaupungin kunakin vuonna myöntämä avustus kokonaisuudessaan myöntämisvuoden tuloksi kirjanpidossaan. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käytön seuranta on mahdollista.
  3. Mikäli hankkeeseen on mahdollista saada muuta kuin kaupungin rahoitusta, kannustetaan eri rahoitusjärjestelmien hyödyntämiseen. Kaupunki voi myöntää avustusta muun rahoituksen lisäksi, mikäli se on ulkopuolisen rahoituksen ehtojen mukaista.
  4. Avustuksen saajan tulee antaa avustuksen myöntäneelle toimielimelle tai viranhaltijalle niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemusten käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen saaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan kaupungille sellaisesta seikasta, joka saattaa vaikuttaa avustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen.
  5. Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee pyydettäessä toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä todistus nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä.
  6. Avustuksen myöntävällä kaupungin viranomaisella sekä kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.
  7. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen saaja voi saada avustusta samaan käyttötarkoitukseen vain yhdeltä kaupungin toimielimeltä tai viranhaltijalta.
  8. Avustusmäärärahat vaaditaan palautettavaksi, jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai avustuksen saaja on antanut kaupungille virheellisiä tietoja tai muuten johtanut kaupunkia harhaan avustusta hakiessaan.
  9. Vastuu avustuksen käytön valvonnasta on avustuksen myöntäneellä viranomaisella.

Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2022. Tällä ohjeella kumotaan kaupunginhallituksen 16.11.2009 § 684 hyväksymät ja 1.1.2010 voimaan tulleet ohjeet

Rahastojen säännöt

Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston ja Joensuun kaupungin lahjoitusrahaston säännöt löytyvät täältä:
https://www.joensuu.fi/saannot-ohjeet-ja-yhteistoimintasopimukset 

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute