Kommunalval 2021, sivun otsikko

Kommunalval 2021

Kommunalval 2021

Kommunalvalet arrangeras i Finland den 13 juni 2021. Då får vi rösta på beslutsfattare till vår egen stads fullmäktige för nästa fyra år. Ledamöterna fattar beslut om väldigt konkreta saker, som påverkar vårt vardagliga liv, såsom skolor, dagvård, stadsmiljö och byggande samt motions- och välfärdstjänster.


Fullmäktige är det organ som utövar den högsta beslutanderätten inom kommunen. På årets 2021 kommunalval väljs 59 ledamöter till Joensuu stadsfullmäktige, samt deras ersättare.

 • Årets 2021 kommunalvals valdag är söndagen 13.6.2021.
 • Förhandsröstningen genomförs i Finland 26.5.–8.6. och utomlands 2.–5.6.2021.
 • Kommunalvalets resultat bekräftas 16.6.2021.
 • Fullmäktige börjar sitt arbete 1.8.2021.

Vem kan rösta?

 • varje finsk medborgare och medborgare i andra medlemsstater i EU samt isländska eller norska medborgare som senast på valdagen fyller 18 år och vars hemkommun är Joensuu den 51:a dagen före valdagen
 • annan utlänning vars hemkommun är Joensuu den 51:a dagen före valdagen och som har haft en hemkommun i Finland utan avbrott i två år före valdagen
 • personer som är anställda hos en internationell organisation som verkar inom EU eller i Finland, och som är bosatta i Joensuu den 51:a dagen före valdagen under förutsättning att deras uppgifter är registrerade i befolkningsdatasystemet och att de har underrättat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om deras önskan att utöva deras rösträtt vid kommunalvalet senast den 52:a dagen före valdagen

Var och när kan jag rösta?

 • Om du har en rösträtt, får du ett meddelandekort hem via post. Om du använder Suomi.fi Meddelanden-service, skickas meddelandekortet endast elektroniskt. Om du av någon anledning inte har fått meddelandekortet, kan du fråga efter det hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Du kan rösta antingen på den egentliga valdagen 13.6. eller på förhand i Finland 26.5.–8.6. och utomlands 2.–5.6.
 • På den egentliga valdagen 13.6. kan du endast rösta på det röstningsställe, som har märkts för dig i rösträttsregistret. Detta uppges på meddelandekortet eller på Suomi.fi. Röstningstiden är 13.6. kl. 9.00–20.00.
 • Du kan rösta på förhand i vilket förhandsröstningsställe som helst, även annanstans än i Joensuu. Med meddelandekortet skickas listan om förhandsröstningsställen inom väljarens närområde.
 • Ta med dig till röstningen ett identitetsbevis med foto, såsom ett pass, ett identitetskort eller ett körkort.
 • Om du inte har något identitetsbevis, kan du avhämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort på polisinrättningen för röstningen.

När du kommer och röstar

 • använd en ansiktsmask
 • ta hand om handhygien
 • håll säkerhetsavstånd

Så här röstar du

 • Ta med dig till röstningsstället ett identitetsbevis med foto, såsom ett körkort, ett pass eller ett FPA-kort med foto.
 • Ta med dig det skickade meddelandekortet om det förekommer några oklarheter med utredande av rösträtten. Meddelandekortet är dock inte nödvändigt.
 • Ta reda på din kandidats nummer på förhand. Du kan ta reda på numret t.ex. på justitieministeriets valsidor, på kandidaternas webbsidor, på deras valbroschyrer eller på kandidatlistan som är tillgänglig på röstningsstället.
 • Om du behöver ett valbiträde, kan du be valförrättaren på förhandsröstningsstället om att hjälpa med saker som gäller röstningen.
 • Om väljarens förmåga att göra röstningsanteckningen är väsentligt nedsatt får han eller hon assisteras av ett biträde som han eller hon själv har utsett. På valdagens röstningen kan biträdet vid röstningsanteckningen vara ett valbiträde som valnämnden har utsett eller ett biträde som väljaren själv har utsett.

Förhandsröstning vid kommunalvalet 26.5.–8.6.2021

Vid det allmänna förhandsröstningsstället kan varje röstberättigad rösta oavsett i vilken kommun han eller hon bor.

Väljaren måste visa valtjänstemannen ett identitetsbevis, som kan vara ett körkort eller ett pass eller ett motsvarande dokument med foto. Om du inte har sådant dokument, kan du avhämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort på den närmaste polisinrättningen för röstningen. För att kunna avhämta kortet behöver du ett passfoto.

Meddelandekortet, som skickats via post, är inte obligatoriskt och det är inte ett tillräckligt identitetsbevis.

Du kan också rösta på förhand utomhus 2.–3.6.2021

Under förhandsröstningen har Joensuu stad arrangerat en möjlighet för utomhusröstning på Niinivaara förhandsröstningsställe på skolbyggnadens gård på adressen Tikkamäentie 17 ons–tors 2.–3.6.2021 kl. 9.00–17.00. På de ifrågavarande dagarna sker förhandsröstningen i ett tält på skolbyggnadens gård.

Förhandsröstningsställen vid kommunalvalet

Genom att klicka på röstningsställets namn eller adress öppnas röstningsställets läge på Google karttjänsten.

Kommunalval 2021, Förhandsröstningsställen vid kommunalvalet, haitari

Förhandsröstningsställen vid kommunalvalet

Kommunalval 2021, Valdagens röstning vid kommunalvalet

Valdagens röstning vid kommunalvalet 13.6.2021

På den egentliga valdagen för kommunalvalet 13.6.2021 kan den röstberättigade endast rösta på det röstningsställe i röstningsområdet som har märkts i rösträttsregistret och som nämns på väljarens meddelandekort.

Valförrättningen börjar på röstningsområdenas röstningsställen kl. 9.00 och fortsätter oavbrutet till kl. 20.00.

Den egentliga valdagens röstningsställen vid kommunalvalet

Genom att klicka på röstningsställets namn eller adress öppnas röstningsställets läge på Google karttjänsten.

Kommunalval 2021, Den egentliga valdagens röstningsställen vid kommunalvalet, haitari

Kommunalval 2021, Röstning under karantäns- och isoleringssituation

Röstning under karantäns- och isoleringssituation

Personer som är i karantän eller isolering kan rösta på vissa villkor på valdagen utanför valstället

Under förhandsröstningen rekommenderas väljare med andningssymtom att testa sig för coronaviruset och vänta tills symtomen går över innan de röstar på förhand. Personen som har satts i karantän eller isolering får inte komma till ett förhandsröstningsställe.

Om en person inte har röstat före den egentliga valdagen 13.6.2021 och han eller hon är i karantän eller isolering, får man inte komma in på röstningsstället, utan röstningen kan arrangeras av valnämnden utanför röstningsstället så att personen utan kontakt med andra människor (dvs. över 2 m avstånd utomhus, ej samtidigt inomhus med andra människor, ej på ett kollektivt färdmedel) kan förflytta sig från sitt karantäns- eller isoleringsställe till röstningsstället och tillbaka, är symtomfri och skyddar sig på ett lämpligt sätt med ansiktsmask. Röstningsanvisningar finns på affischen bredvid ingången till valstället.

Hemröstning vid kommunalvalet

En person kan rösta på förhand i sitt hem, om hans eller hennes förmåga att förflytta sig och agera är i viss mån begränsad så att han eller hon inte kan komma till hemlandets förhandsröstningsställe eller till röstningsstället på valdagen utan orimliga besvärligheter. Personer som har satts i karantän eller isolering av en smittskyddsläkare kan rösta hemifrån, om röstningen hälsosäkert kan genomföras t.ex. på gården till väljarens hem.

Då kommer en valförrättare utsedd av centralvalnämnden till väljarens hem vid den bestämda tidpunkten och valförrättaren tar emot röstningen.

Vid hemröstningen kan också hemväljarens närståendevårdare som bor i samma hushåll rösta.Närståendevårdare har definierats i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). Om en närståendevårdare ska rösta, bör detta anmälas för kommunens centralvalnämnd vid anmälning till hemröstning.

Förutom väljaren ska en person som har fyllt 18 år och är utsedd av väljaren vara närvarande vid hemröstningen. Denna person kan inte vara en kandidat vid valet.

En väljare måste underrätta Joensuu stads centralvalnämnd om sin önskan att få rösta hemma vid kommunalvalet 2021 före 1.6.2021 kl. 16.00 antingen

Centralvalnämnd

Centralvalnämnden sköter de allmänna förberedelserna av valet i kommunen. Vid kommunalvalet är centralvalnämnden också ansvarig för kandidatnomineringen och resultatberäkningen. Det finns fem medlemmar och fem suppleanter vid centralvalnämnden. Nämnden agerar både vid kommunalval och statliga val.

Byrå för centralvalnämnden av Joensuu stad
Rantakatu 20, 80100 Joensuu

Centralvalnämndens samlingslokal
Stadsstyrelsens mötesrum, Rantakatu 20, 80100 Joensuu