Kulttuuri, kohdeavustukset, sivun otsikko

Kohdeavustukset 2022

Kulttuurin kohdeavustukset

Kohdeavustusten kautta tuetaan taiteen ja kulttuurin kentän toimintaa. Myönnettävien avustusten painopiste on kulttuurin ja taiteen ammattilaisten tuottamassa toiminnassa ja tarjonnassa. Kulttuuripalveluilta haetaan kohdeavustusta monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja hakemusta tehdessä kannattaa aina tarkastaa millaisiin kohteisiin avustusta ei myönnetä. Alla olevissa ohjeissa löytyy kohdeavustuksista yksityiskohtaisempaa tietoa.

 

Kulttuuripalvelujen kohdeavustus voi olla korkeintaan puolet (50 %) toteutuneista kokonaismenoista.

Hakijan on varauduttava seuraaviin asioihin:

 • Itse tai muuta kautta rahoittamaan puuttuva osa rahoituksesta.
 • Myönnetyt avustukset maksetaan jälkikäteen tilityksen perusteella.

Kohdeavustukset ovat harkinnanvaraisia ja niitä myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustuksen tarpeeseen, toiminnan laatuun ja laajapohjaisuuteen sekä hakijan muualta saamaan tukeen.

Perustiedot avustuksesta

 • Yli 2 000 euron kohdeavustukset
  • Avustusta voi hakea rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein, jonka kotikunta on Joensuu ja joka on toiminut vähintään yhden toimintavuoden
 • 2 000 euroa tai alle kohdeavustukset
  • Avustusta voi hakea
   • Yksityishenkilö, koti- ja verotuskunta on Joensuu
   • Ammattitaiteilijoista koostuva työryhmä, yhteyshenkilön koti- ja verotuskunta on Joensuu
    Hakemusasiaa hoitavaksi yhteyshenkilöksi (hakijaksi) voidaan merkitä yksi henkilö ja hänen osoitteensa.
    Yhteyshenkilö hakee avustusta työryhmälle henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.
    Yhteyshenkilön tulee olla joensuulainen (koti- ja verotuskunta). Työryhmän muut jäsenet ja kotipaikka on hakemuksessa kuitenkin aina mainittava nimeltä.
    Haettavan avustuksen tulee kohdentua Joensuuhun.
 •  Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein, jonka kotikunta on Joensuu ja joka on toiminut vähintään yhden toimintavuoden. 

Hakeminen

 • Hakuajat
  • Yli 2 000 euron kohdeavustukset:
   • 16.11.–16.12.2021 klo 15.00
   • Avustuksista päättää kulttuuri- ja liikuntalautakunta.
   • 2022 avustuksista pyritään tekemään päätökset alkuvuoden 2022 aikana.
  • 2 000 euroa tai alle kohdeavustukset:    
   • 18.1.–17.2.2022 klo 15.00
   • 1.9.2022 lähtien jatkuva haku 30.11.2022 klo 15 saakka.
   • Pääosa avustusmäärärahasta myönnetään alkuvuoden haussa.
   • Loppuvuoden jatkuvan haun aikana tehdään jo avustuspäätöksiä.
   • Mikäli avustusrahaa vapautuu jo aiemmin myönnetyistä avustuksista, sitä myönnetään uusille hakijoille jatkuvan haun yhteydessä.
   • Avustuksista päättää kulttuurisihteeri.

Kohdeavustusta ei myönnetä

 • Jälkikäteen tapahtumiin tai muihin haettaviin kohteisiin.
 • Mikäli hakija on jo saanut avustusta tai muuta tukea samaan tarkoitukseen Joensuun kaupunkikonsernilta (esim. rahoitusta, tilankäyttöä tai kalustoa veloituksetta tai alennettuun hintaan, työpanosta jne.).
 • Tallenteisiin tai painotuotteisiin, sisältäen myös esituotannon (esim. äänitteet tai julkaisut jne.).
 • Peruskoulutukseen eikä ammatilliseen koulutukseen tai opinnäytetöihin. (esim. opintomatkat, opinnäytteisiin liittyvät hankinnat tai tuotannot).
 • Alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin.
 • Hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen, mainonta tai muu liiketaloudellinen toiminta.
 • Kaluston hankintaan (esim. tietokoneet, äänitekniikka, soittimet tai suuret kertahankinnat pientarvikkeita, tilojen kalustaminen jne.).
 • Joensuun kaupunkikonserniin kuuluville yksiköille.
 • Ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin.
 • Talkootyön laskennallisiin kustannuksiin.
 • Harrastus- ja virkistysmatkoihin.
 • Toimi-, työ- tai harrastustilan vuokrakustannuksiin.

 

Liitteet

(Päivitetty kaupunginhallituksen 20.12.2021 §512 päätöksen mukaiseksi)

Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein.

Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee pyydettäessä toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä todistus nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä.

Yksityishenkilö

 • Ansioluettelo (CV)
 • Työsuunnitelma

Työryhmä

 • Työryhmän jäsenten ansioluettelot (CV)
 • Työsuunnitelma

 

Avustuksen käyttö, tilittäminen ja raportointi                         

 • Avustusta voidaan käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen ja sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty.
 • Kulttuurisihteeri voi sopia vähäisistä avustuksen käyttötarkoituksen muutoksista esim. ajankohdan tai paikan muutoksesta tai tiliselvityksen ajankohdasta.
 • Vapaamuotoisella hakemuksella voi hakea olennaista muutosta avustuksen käyttöön.
  • Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee ja päättää myöntämiensä avustusten käyttötarkoituksen muutoksista.
  • Kulttuurisihteeri vastaavasti päättää myöntämiensä avustusten käyttötarkoituksen muutoksista viranhaltijapäätöksellä.
 • Kohdeavustuksen saajan ei enää tarvitse lähettää kuittikopioita tai vastaavia tilityslomakkeen mukana. Ne on kuitenkin säilytettävä mahdollista tarkastusta tai lisäselvitystä varten.
  • Tilityksen hyväksymisen jälkeen kohdeavustus maksetaan avustuksen saajan tilille.
  • Huom. Työryhmän yhteyshenkilön on annettava henkilökohtainen tilinumero avustuksen maksua varten! Työryhmälle myönnettyä avustusta ei voi maksaa esim. yhdistyksen tilille
 • Tiliselvitys ja raportti on tehtävä viimeistään 30.11.2022 mennessä sähköisellä lomakkeella https://www.joensuu.fi/sahkoinen-asiointi -> Kulttuuri ja vapaa-aika.
 • Yli 1 000 euron suuruisista kohdeavustuksista on mahdollista sopia erillisellä sopimuksella tilitys kahdessa erässä.
 • Avustuspäätökset raukeavat ilman eri päätöstä jos:
  • Tilityslomaketta ja raporttia ei ole toimitettu määräaikaan mennessä
  • Tilitys ei ole täysin kunnossa (raportti, tilityslomake ja liitemateriaalit)

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute