Kilpailutusprosessi, sivun otsikko

Kilpailutusprosessi

Pohjois-Karjalan hankintatoimen kilpailutusprosessi

Hankintalainsäädännön keskeisenä tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä avaamalla julkisia markkinoita kilpailulle ja hyödyntämällä julkisessa palvelutuotannossa markkinoilla olevaa tarjontaa. Menettelytapasäännöksillä on pyritty edistämään avointa kilpailua sekä varmistamaan tarjouskilpailun osallistuvien toimittajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Hankinnoissa on hyvä miettiä aina ko. hankinnan strategiset tavoitteet ja vaikuttavuus, myös yritysten kilpailukyvyn edistämisen näkökulmasta.

Kaikissa hankinnoissa tulee noudattaa EY:n perustamissopimuksen mukaisia avoimuus, tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä suhteellisuus –periaatteita. Tämä koskee myös pienhankintoja, vaikka ne eivät kuulukaan hankintalain soveltamisalaan. Hankintaprosessiin tulee varata riittävästi aikaa. Kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan niin loppukäyttäjien kuin markkinoidenkin näkemykset hankintojen suunnitteluvaiheessa. Julkiset hankinnat ovat myös yksi tapa työllistää sekä huomioida ympäristö- ja innovaationäkökulmia. Panosta hankintojen suunnitteluun - Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Hankinnan käynnistäminen --> Hankinnan suunnittelu --> Hankinnan kohteen määrittely --> Kilpailutus ja päätös --> Sopimuksen aikainen toiminta

Sivu arviointi ja palaute