Katselmukset, sivun otsikko

Katselmukset

Rakennusvalvonnan katselmukset

Rakennustyön aikana suoritettavat katselmukset ja tarkastukset määrätään yleensä rakennusluvassa ja tarvittaessa aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana. Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on huolehtia, että niiden katselmusten ja tarkastusten toimittamista pyydetään hyvissä ajoin. Rakennustyömaalle voidaan lisäksi suorittaa rakentamisen valvomiseksi tarpeellisia tarkastuksia ja työmaakäyntejä.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston ja ilmastointilaitteiston asennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin siihen on hyväksytty kvv-työnjohtaja ja iv-työnjohtaja, jos näitä on lupapäätöksessä edellytetty. Vastuullinen työnjohtaja tilaa katselmukset suoraan katselmuksen pitäjältä ja riittävän ajoissa.

Edellytykset katselmusten pitämiselle

 • Vastaava työnjohtaja ja muut sovitut vastuuhenkilöt ovat paikalla.
 • Rakennuslupaan liittyvät pääpiirustukset ovat käytettävissä.
 • Katselmukseen liittyvät, rakennusvalvonnan leimalla varustetut erityispiirustukset, selvitykset ja muut asiakirjat ovat käytettävissä.
 • Työvaiheeseen liittyvät tarkastukset ja selvitykset on ennalta tehty.
 • Havaittujen puutteiden ja epäkohtien johdosta edellytetyt toimenpiteet on tehty.
 • Tarkastusasiakirja on asianmukaisesti täytetty ja käytettävissä.

Rakennustyön aloittaminen, kun seuraavat ehdot täyttyvät

 • Rakennuslupa on saanut lainvoiman tai on myönnetty eri hakemuksesta aloittamisoikeus vakuutta vastaan.
 • Rakennustyöhön on hyväksytty vastaava työnjohtaja.
 • Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettu rakennusvalvontaan (s-postilla, puhelimella tai sähköisen palvelun kautta).
 • Aloituskokous on pidetty, jos se on lupaehtona.
 • Rakennuksen paikka ja korkeusasema on merkitty hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, ellei rakennus lupapäätöksessä ole toisin määrätty.
 • Rakennuksen korkeusaseman tarkastus on suoritettu.

Aloituskokous

Aloituskokouksen pitämisestä määrätään rakennusluvassa.

 • Rakennushakkeeseen ryhtyvän tulee sopia rakennusvalvonnan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista.
 • Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Hankkeen laadusta ja laajuudesta riippuen aloituskokoukseen voidaan kutsua myös erityissuunnittelijat ja niiden kokonaisuudesta vastaavat, erityisalojen työnjohtajat, urakoitsijoiden edustajat sekä myös muiden viranomaisten kuin rakennusvalvonnan edustajia.

Rakennuksen paikan merkitseminen

 • Paikan merkitseminen suoritetaan ennen rakentamisen aloittamista. Tällöin rakennuspaikalle merkitään rakennusten sijainnit ja korkomerkki tietylle tasalukemalle. Asemakaava-alueilla läsnäolo merkitsemisen aikana ei ole pakollista mutta haja-asutusalueilla läsnäolo on pakollista. Paikan merkitseminen tilataan maastomittaus@joensuu.fi 050 538 6521

Rakennuksen korkeusaseman tarkastus

 • Suunnitellun korkeusaseman sopivuus ympäristöön tarkistetaan, korkeusasemaa voidaan tarvittaessa vielä jossain määrin muuttaa sopimalla siitä rakennusvalvonnan edustajan kanssa.

Sijaintikatselmus

 • Rakennuksen perustustyön tai sitä vastaavan rakennusvaiheen valmistuttua rakentamista ei saa jatkaa ennen kuin rakennuksen paikka on tarkastettu

      Kantakaupungin maa-alue ja taajamien asemakaava-alueet (mittausryhmä):
       http://www.joensuu.fi/maastomittaus

       Muut alueet (alueen tarkastaja):
       Aluejakokartta

Pohjakatselmus

 • Pidetään, kun perustamiseen liittyvät kaivu- ja louhinta- , paalutus- tai maapohjan täyttö- tai vahvistustyöt on tehty

Rakennekatselmus

 • Kantavat rakenteet sekä niihin liittyvät veden-, kosteuden-, äänen-, ja lämmöneristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät työt on tehty.

Savuhormikatselmus

 • Tiilihormien osalta katselmus tilataan, kun hormi on muurattu ja rapattu niin, että läpivientien kohdat on näkyvissä.

 • Muiden hormien osalta katselmuksen suoritusaika on tilattava erikseen. Pidetään yleensä rakennekatselmuksen yhteydessä.

 • Katselmuksessa on oltava nähtävissä tyyppihyväksyntä asennusohjeineen.

Lämpö-, vesi- ja ilmaistointilaitteiden katselmukset

 • Lämmityslaitteistot ja savuhormit on tehty.

 • Vesi- ja viemärilaitteistot on tehty.

 • Ilmanvaihtolaitteistot on tehty.

Loppukatselmus

 • Rakennus tai tarkoituksenmukainen osa siitä on valmis ja on turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen.
 • Vielä keskeneräiset työt tulee suorittaa loppukatselmuspöytäkirjaan merkityssä määräajassa. Näiden valmistumisesta tulee ilmoittaa rakennusvalvontaan.

Katselmukset voidaan tarvittaessa toimittaa vaiheittain.

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Rakennuksen osoitemerkinnän on oltava valmis viimeistään rakennuksen osaloppukatselmuksessa (käyttöönottokalsemuksessa).

Katselmusten lisäksi pidettäväksi määrätyt tarkastukset suoritetaan, kun tarkastettava kohde on valmis ja vielä nähtävissä.

Väestönsuojan käyttöönottotarkastus

Tarkastuksessa testataan suojan ilmanvaihto ja -tiiveys ja todetaan, että suojassa voidaan ylläpitää tarvittaessa ylipainetta ulkoilmaan nähden, ja että suojassa on määräysten mukaiset varusteet

Rakennustyön aikaiset muutokset

Rakennusvalvonta voi rakennustyön aikana antaa suostumuksensa poiketa hyväksytystä suunnitelmasta, jollei poikkeaminen merkitse luvan merkittävää muuttamista eikä vaikuta naapurin etuun. Piirustuksiin merkitään rakennustyön aikana hyväksytty muutos ja sen hyväksynyt viranomainen. Tarkistetut piirustukset tulee hyvissä ajoin ennen lupakatselmusta toimittaa rakennusvalvontaan.

Rakennustyön keskeyttäminen

Rakennusvalvonnalla on oikeus keskeyttää rakennustyö, jos työhön ryhdytään tai sitä toteutetaan:

 • vastoin maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä

 • myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti

 • ilman hyväksyttyä vastaavaa työnjohtaja

Muuntamontie 5

Torikatu 19A, Joensuu
Asiointi vain ajanvarauksella.

Sivu arviointi ja palaute