Kaksivuotinen esiopetuskokeilu Joensuussa

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu Joensuussa

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Joensuu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisessa esiopetuksen kokeilussa. Kokeiluun valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita (yhteensä 105).

Kokeilu on alkanut elokuun 2021 alussa ja se kestää toukokuun 2024 loppuun. Kokeilu koskee osaa vuosina 2016 ja 2017 syntyneistä lapsista. Lapsilla, jotka kuuluvat koeryhmään, esiopetus kestää kaksi vuotta.

Kokeilua järjestävät varhaiskasvatuksen toimipaikat on valikoitu satunnaisotannalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkijaryhmän toimesta. Joensuussa kokeiluun osallistuu noin 20 % esiopetusikäisistä lapsista eli noin 150 lasta. Joensuussa kokeiluun valikoitui Kanervalan, Marjalan, Pajakadun, Petäikkölän, Reijolan, Sinkkolan, Soutajanpuiston ja Utran päiväkodit sekä Pilke Marjalan päiväkoti.

Elokuusta 2022 alkaen kokeiluun ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaisesti oikeutettuja ne 2017 syntyneet lapset, joilla on helmikuussa 2022 voimassa oleva asiakassuhde jossakin em. yksikössä, tai ne kotihoidossa olevat lapset, jotka asuvat kokeiluyksiköiden välittömässä läheisyydessä. Kokeilussa mukana olevat 2017 syntyneet lapset saavat kirjeen, jossa on tarkempia tietoja kokeilusta ja siihen osallistumisesta. Esiopetus (4 h / pvä) on maksutonta kokeiluun oikeutetuille 2017-syntyneille lapsille. Tätä täydentävä varhaiskasvatus on maksullista.

Ne kohdejoukkoon kuuluvat lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään, muodostavat verrokkiryhmän. Kokeilun tarkoituksena on seurata, onko kaksivuotisella esiopetuksella vaikutusta kokeilun koeryhmään ja siksi kokeilussa tarvitaan myös verrokkiryhmä. Verrokkiryhmän lapsen kasvatus- ja koulutuspalveluihin ei tule muutoksia, eikä hän kuulu kaksivuotisen esiopetuksen piiriin, vaan osallistuu normaalisti yksivuotiseen esiopetukseen. Verrokkiryhmään kuuluminen ei vaikuta asiakasmaksuun, eikä verrokkiryhmään hakeuduta erikseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen aikana ei voi osallistua perusopetukseen valmistavaan opetukseen.

 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on

  • Vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • Kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • Selvittää varhaiskasvatuksen esiopetuksen välisiä jatkumoita
  • Selvittää perheiden palveluvalintoja
  • Saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys-
    ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen