Joensuun yhteiskoulun lukio – Urheilulukio

Haa­vei­let­ko tu­le­vai­suu­des­ta ur­hei­lun maa­il­mas­sa? Eh­kä­pä ur­hei­let jo kil­pa­ta­sol­la, ja ha­lu­at jat­kaa vä­hin­tään­kin sa­mal­la an­tau­muk­sel­la myös lu­kio-opin­to­je­si ajan? Täl­löin ur­hei­lu­lu­kio saat­taa olla si­nun jut­tu­si. Ur­hei­lu­lu­ki­os­sa voit te­hok­kaas­ti yh­dis­tää lu­kio-opis­ke­lun ja hui­pul­le täh­tää­vän ur­hei­lu­val­men­nuk­sen. Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio on  yksi maam­me 15 vi­ral­li­ses­ta ur­hei­lu­lu­ki­os­ta.

Ur­hei­lu­lu­ki­ol­la on oma eri­tyi­nen tun­ti­ja­kon­sa, joka poik­ke­aa osit­tain ta­van­o­mai­ses­ta lu­ki­on tun­ti­ja­os­ta. Tämä tar­koit­taa, että ur­hei­lu­val­men­nuk­sia + mui­ta ur­hei­lu­lin­jan opis­ke­li­joil­le suun­nat­tu­ja ei-val­ta­kun­nal­li­sia opin­to­ja tu­lee suo­rit­taa vä­hin­tään 24 opintopistettä, jol­loin opis­ke­li­ja voi vä­hen­tää 16 pakollista opintopistettä nor­maa­lis­ta lu­ki­on tun­ti­ja­os­ta.

Urheilevan opis­ke­li­jan tu­lee kui­ten­kin suo­rit­taa jo­kai­sen oppi­ai­neen pa­kol­li­sis­ta opintojaksoista vä­hin­tään puo­let. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuksia varten hä­n opiskelee  vähintään ky­sei­sen oppi­ai­neen kaik­ki pa­kol­li­set opintojaksot, mielellään myös valtakunnallisia valinnaisia ja koulukohtaisia valinnaisia.

Näin ur­hei­le­val­le opis­ke­li­jal­le jää enem­män ai­kaa kes­kit­tyä ur­hei­lu-uraan. Ur­hei­luun suun­tau­tu­neet opis­ke­li­jat käy­vät vä­hem­män mui­den oppi­ai­nei­den pa­kol­li­sia opintojaksoja ja suu­ri osa tar­vit­ta­vis­ta opintopisteistä tu­lee valmennuksista. Laji­val­men­nus­ta jär­jes­te­tään  aa­mui­sin lu­ki­on  lä­hei­syy­des­sä en­nen mui­den oppi­tun­tien al­kua.

Ur­hei­lu­lu­ki­os­sa ker­ro­taan myös mie­li­kuva­har­joit­te­lus­ta, oi­ke­an­lai­ses­ta ra­vin­nos­ta sekä ter­vey­des­tä. Opis­ke­li­joi­ta tu­e­taan kai­kin mah­dol­li­sin ta­voin, jot­ta he yl­täi­si­vät par­hai­siin tu­lok­siin la­jeis­saan. Val­men­ta­jat an­ta­vat myös hen­ki­lö­koh­tais­ta, ra­ken­ta­vaa pa­lau­tet­ta. Urheilua painottavia kursseja on monessa eri oppiaineessa, myös historiassa, psykologiassa ja terveystiedossa.

Joen­suus­sa ur­hei­lu­lu­kio toi­mii tii­viis­sä yh­teis­työs­sä Joen­suun ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an ja urheiluseurojen kans­sa. Ur­hei­lu­a­ka­te­mia jär­jes­tää aamu­val­men­nuk­sia ur­hei­li­joil­le tiis­tai-, kes­ki­viik­ko- ja tors­tai­aa­mui­sin. Esimerkiksi aamu­har­joi­tuk­sis­ta Ran­ta­ky­län jal­ka­pal­lo­hal­lis­ta jär­jes­te­tään bus­si­kul­je­tus treenien jäl­keen lukiolle. Myös Kontiolahden hiihto-/ampumahiihtostadionille ja takaisin on kuljetus tiistaisin ja torstaisin.

Laji­val­men­nus­ta an­ne­taan täl­lä het­kel­lä seu­raa­vis­sa la­jeis­sa, jois­ta ns. kär­ki­la­je­ja 2022-2023 ovat:  

 • pesä­pal­lo 
 • am­pu­ma­hiih­to 
 • yleis­ur­hei­lu
 • uin­ti

Mui­ta val­men­nus­la­je­ja ovat:

 • hiih­to  
 • jal­ka­pal­lo 
 • jää­kiek­ko 
 • kori­pal­lo
 • len­to­pal­lo 
 • sali­ban­dy
 • suun­nis­tus  
 • tai­to­luis­te­lu 
 • muodostelmaluistelu
 • te­am­Gym 
 • telinevoimistelu
 • tennis (1.1. 2023 alkaen)

Ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­nen voi myös itse jär­jes­tää laji­val­men­nuk­sen­sa, mi­kä­li hä­nen la­jin­sa ei ole mi­kään yl­lä­mai­ni­tuis­ta.

Urheilulukioon hakemisesta lisätietoja saat mm. sähköisestä hakuoppaastamme tai hakusivulta