Joensuun yhteiskoulun lukio – Urheilulukio

Haa­vei­let­ko tu­le­vai­suu­des­ta ur­hei­lun maa­il­mas­sa? Eh­kä­pä ur­hei­let jo kil­pa­ta­sol­la, ja ha­lu­at jat­kaa vä­hin­tään­kin sa­mal­la an­tau­muk­sel­la myös lu­kio-opin­to­je­si ajan? Täl­löin ur­hei­lu­lu­kio saat­taa olla si­nun jut­tu­si. Ur­hei­lu­lu­ki­os­sa voit te­hok­kaas­ti yh­dis­tää lu­kio-opis­ke­lun ja hui­pul­le täh­tää­vän ur­hei­lu­val­men­nuk­sen. Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio on  yksi maam­me 15 vi­ral­li­ses­ta ur­hei­lu­lu­ki­os­ta.

Joensuun yhteiskoulun lukio on ainoa aidosti oikea urheilulukio Pohjois-Karjalassa, jolla on valtakunnallinen erityistehtävä urheilussa. Urheilulukiot eroavat muista ns. urheilupainotteisista lukioista mm. rahoituksen, oheispalveluiden sekä opiskelijoilta vaadittavien pakollisten opintojaksojen määrässä, joka on normaalia alhaisempi. Virallisia olympiakomitean kanssa yhteistyötä tekeviä urheilulukioita on Suomessa 15 kappaletta, jotka Joensuun lisäksi Itäisessä Suomessa sijaitsevat Kuopiossa ja Sotkamossa. Virallinen urheilulukio saa käyttää logossaan olympiarenkaita.

Ur­hei­lu­lu­ki­ol­la on oma eri­tyi­nen tun­ti­ja­kon­sa, joka poik­ke­aa osit­tain ta­van­o­mai­ses­ta lu­ki­on tun­ti­ja­os­ta. Tämä tar­koit­taa, että ur­hei­lu­val­men­nuk­sia + mui­ta ur­hei­lu­lin­jan opis­ke­li­joil­le suun­nat­tu­ja ei-val­ta­kun­nal­li­sia opin­to­ja tu­lee suo­rit­taa vä­hin­tään 24 opintopistettä, jol­loin opis­ke­li­ja voi halutessaan vä­hen­tää 16 pakollista opintopistettä nor­maa­lis­ta lu­ki­on tun­ti­ja­os­ta poiketen.

Urheilevan opis­ke­li­jan tu­lee kui­ten­kin suo­rit­taa jo­kai­sen oppi­ai­neen pa­kol­li­sis­ta opintojaksoista vä­hin­tään puo­let. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuksia varten hä­n opiskelee  vähintään ky­sei­sen oppi­ai­neen kaik­ki pa­kol­li­set opintojaksot, mielellään myös valtakunnallisia valinnaisia ja koulukohtaisia valinnaisia.

Näin ur­hei­le­val­le opis­ke­li­jal­le jää enem­män ai­kaa kes­kit­tyä ur­hei­lu-uraan. Ur­hei­luun suun­tau­tu­neet opis­ke­li­jat käy­vät vä­hem­män mui­den oppi­ai­nei­den pa­kol­li­sia opintojaksoja ja suu­ri osa tar­vit­ta­vis­ta opintopisteistä tu­lee valmennuksista. Laji­val­men­nus­ta jär­jes­te­tään  aa­mui­sin lu­ki­on  lä­hei­syy­des­sä en­nen mui­den oppi­tun­tien al­kua.

Ur­hei­lu­lu­ki­os­sa ker­ro­taan myös mie­li­kuva­har­joit­te­lus­ta, oi­ke­an­lai­ses­ta ra­vin­nos­ta sekä ter­vey­des­tä. Opis­ke­li­joi­ta tu­e­taan kai­kin mah­dol­li­sin ta­voin, jot­ta he yl­täi­si­vät par­hai­siin tu­lok­siin la­jeis­saan. Val­men­ta­jat an­ta­vat myös hen­ki­lö­koh­tais­ta, ra­ken­ta­vaa pa­lau­tet­ta. Urheilua painottavia kursseja on monessa eri oppiaineessa, myös historiassa, psykologiassa ja terveystiedossa.

Joen­suus­sa ur­hei­lu­lu­kio toi­mii tii­viis­sä yh­teis­työs­sä Joen­suun ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an ja urheiluseurojen kans­sa. Ur­hei­lu­a­ka­te­mia jär­jes­tää aamu­val­men­nuk­sia ur­hei­li­joil­le tiis­tai-, kes­ki­viik­ko- ja tors­tai­aa­mui­sin. Esimerkiksi aamu­har­joi­tuk­sis­ta Ran­ta­ky­län jal­ka­pal­lo­hal­lis­ta jär­jes­te­tään bus­si­kul­je­tus treenien jäl­keen lukiolle. Myös Kontiolahden hiihto-/ampumahiihtostadionille ja takaisin on kuljetus tiistaisin ja torstaisin.

Laji­val­men­nus­ta an­ne­taan täl­lä het­kel­lä seu­raa­vis­sa la­jeis­sa, jois­ta ns. kär­ki­la­je­ja ovat:  

 • pesä­pal­lo 
 • am­pu­ma­hiih­to 
 • yleis­ur­hei­lu
 • uin­ti

Mui­ta val­men­nus­la­je­ja Joensuun urheiluakatemiassa tällä hetkellä ovat:

 • hiih­to  
 • jal­ka­pal­lo 
 • jää­kiek­ko 
 • kori­pal­lo
 • len­to­pal­lo 
 • sali­ban­dy
 • suun­nis­tus  
 • tai­to­luis­te­lu 
 • muodostelmaluistelu
 • te­amgym 
 • telinevoimistelu
 • tennis

Ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­nen voi myös itse jär­jes­tää laji­val­men­nuk­sen­sa, mi­kä­li hä­nen la­jin­sa ei ole mi­kään yl­lä­mai­ni­tuis­ta.

Urheilulukioon hakemisesta lisätietoja saat mm. sähköisestä hakuoppaastamme tai hakusivulta.