Opinto-ohjaus ja erityisopetus

JYK, Opinto-ohjaus ja erityisopetus, sivun pääotsikko

Opinto-ohjaus ja opiskelun tuki

Joensuun yhteiskoulun lukio – Opinto-ohjaus ja erityisopetus

Opin­to-oh­jaa­ja an­taa oh­jaus­ta ja neu­von­taa lu­kio-opin­toi­hin, yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin ja jat­ko-opin­toi­hin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Oh­jaus­ta an­ne­taan hen­ki­lö­koh­tai­se­na oh­jauk­se­na, luok­ka­oh­jaus­tun­neil­la ja pien­ryh­mis­sä. Opin­to-oh­jauk­seen liit­tyy myös työ­e­lä­mään tu­tus­tu­mis­ta, oppi­lai­tos- ja yri­tys­vie­rai­lu­ja sekä info­ti­lai­suuk­sia.
Hen­ki­lö­koh­tai­seen oh­jauk­seen voi va­ra­ta ajan etu­kä­teen Wil­man kaut­ta tai tul­la oh­jauk­seen opin­to-oh­jaa­jan vas­taan­otto­ai­koi­na. Opin­to-oh­jaa­jat ovat pai­kal­la pää­sään­töi­ses­ti ma-to klo 9.15–15 ja pe klo 9.15–14.

Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti opin­to-oh­jauk­ses­ta suo­ri­te­taan kak­si pa­kol­li­sta lu­ki­o­kurs­sia OP1 (Minä opis­ke­li­ja­na) ja OP2 (Jat­ko-opin­not ja työ­e­lä­mä). OP1 to­teu­te­taan ha­jau­te­tus­ti kol­men vuo­den ai­ka­na ja OP2 kurs­si­muo­toi­ses­ti yh­den jak­son ai­ka­na 2.-3. opis­ke­lu­vuo­te­na.

OP01-kurs­sin suo­rit­ta­mi­sek­si täy­tyy osal­lis­tua opin­to-oh­jauk­sen luok­ka­tun­neil­le, info­ti­lai­suuk­siin, vie­rai­luil­le sekä työ­e­lä­mään ja kou­lu­tus­a­loi­hin tu­tus­tu­mi­seen. Suo­ri­tus­mer­kin­tä pa­kol­li­ses­ta kurs­sis­ta an­ne­taan vas­ta abi­vuon­na kol­man­nen jak­son jäl­keen. Sy­ven­tä­vä OP02-kurs­si on mah­dol­lis­ta opis­kel­la va­lin­nai­se­na nel­jän­nen opis­ke­lu­vuo­den ai­ka­na.

Kaik­ki opin­to-oh­jauk­sen kurs­sit ar­vi­oi­daan suo­ri­tus­mer­kin­näl­lä (S).

Joensuun yhteiskoulun lukiossa henkilökohtaista opinto-ohjausta antavat  opinto-ohjaajat Sini Kastinen  (1C, 1E, 1H, 2A, 2E, 3B, 3C, 3H, 4A),  Katri Kuosmanen (1B, 1G, 2B, 2C, 2G, 3A, 3D, 3G, 4C) ja Anne Lukkarinen (1A, 1D, 1F, 2D, 2F, 2H, 3E,3F, 4B).   

 

Jokaisella opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da tu­kea lu­kio-opin­toi­hin ja op­pi­mi­seen. Op­pi­mi­sen tuen ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­jaa eri­lai­sis­sa op­pi­mi­seen liit­ty­vis­sä haasteissa, joita voivat olla esi­mer­kik­si lu­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen vai­keus eli luki­vai­keus, hah­mot­ta­mi­sen vai­keus, kes­kit­ty­mi­sen ja tark­kaa­vuu­den haas­teet, jaksamisen pulmat jne. Opiskelijalla ei tarvitse olla todettua oppimisen- tms. haastetta saadakseen tukea opiskeluunsa. Tuen tarve voi johtua vaikkapa sairastelusta tai heikoista opiskelutaidoista.

Eri­tyis­o­pet­ta­ji­na toi­mi­vat Miia Lau­ri­la ja Tan­ja Paa­si­kal­lio. Eri­tyis­o­pet­ta­jat ta­voit­taa säh­kö­pos­til­la etu­nimi.suku­nimi@edu.joen­suu.fi sekä pu­he­li­mel­la Miia p. 046 922 6129 ja Tan­ja p. 050 441 4555.

Jokaisella opis­ke­li­jal­la on tar­vit­ta­es­sa oi­keus saa­da eri­tyis­tä tu­kea opin­toi­hin­sa. Opis­ke­li­ja voi saa­da aine­koh­tais­ta tuki­o­pe­tus­ta, jon­ka käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä so­vi­taan ai­neen­o­pet­ta­jan kans­sa. Kou­lu jär­jes­tää myös eri­lai­sia op­pi­mi­sen tuki­kurs­se­ja mm. ma­te­ma­tii­kas­sa, eng­lan­nis­sa ja ruot­sis­sa. Erityisopettajat vastaavat oppimisen tuen järjestämisestä.

Op­pi­mi­sen tuen ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­jaa eri­lai­sis­sa op­pi­mi­seen liit­ty­vis­sä haasteissa, joita voivat olla esi­mer­kik­si lu­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen vai­keus eli luki­vai­keus, hah­mot­ta­mi­sen vai­keus, kes­kit­ty­mi­sen ja tark­kaa­vuu­den haas­teet, jaksamisen pulmat jne. Opiskelijalla ei tarvitse olla todettua oppimisen- tms. haastetta saadakseen tukea opiskeluunsa. Tuen tarve voi johtua vaikkapa sairastelusta tai heikoista opiskelutaidoista.

Eri­tyis­o­pet­ta­jina toi­mivat Tan­ja Paa­si­kal­lio (paikalla ma-pe) puh. 050 441 4555, säh­kö­pos­ti: tan­ja.paa­si­kal­lio@edu.joen­suu.fi (luokat 1a,1b,1c,1f, sekä 3. vuosiluokan ja 4. vuosiluokan opiskelijat) sekä Miia Laurila puh 046 922 6129, sähköposti miia.laurila@edu.joensuu.fi, (luokat 1d,1e,1g,1h sekä kaikki 2. vuosiluokan opiskelijat), yhteinen lyseon kanssa, paikalla JYK (ke)to-pe. Erityisopettajat tavoittaa myös Wilmasta. 

Tu­kea tar­vit­se­van opis­ke­li­jan oli­si hyvä olla yh­tey­des­sä eri­tyis­o­pet­ta­jaan jo en­sim­mäi­se­nä opis­ke­lu­vuon­na. Op­pi­mis- ja opis­ke­lu­vai­keuk­sis­ta on suo­si­tel­ta­vaa kes­kus­tel­la myös ryh­män­oh­jaa­jan kans­sa. Lisä­tie­toa opis­ke­lun tuki­muo­dois­ta löy­tyy kou­lun koti­sivuilta ja opinto-oppaasta.