Opinto-ohjaus ja erityisopetus

JYK, Opinto-ohjaus ja erityisopetus, sivun pääotsikko

Opinto-ohjaus ja erityisopetus

Joensuun yhteiskoulun lukio – Opinto-ohjaus ja erityisopetus

Opin­to-oh­jaa­ja an­taa oh­jaus­ta ja neu­von­taa lu­kio-opin­toi­hin, yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin ja jat­ko-opin­toi­hin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Oh­jaus­ta an­ne­taan hen­ki­lö­koh­tai­se­na oh­jauk­se­na, luok­ka­oh­jaus­tun­neil­la ja pien­ryh­mis­sä. Opin­to-oh­jauk­seen liit­tyy myös työ­e­lä­mään tu­tus­tu­mis­ta, oppi­lai­tos- ja yri­tys­vie­rai­lu­ja sekä info­ti­lai­suuk­sia.
Hen­ki­lö­koh­tai­seen oh­jauk­seen voi va­ra­ta ajan etu­kä­teen Wil­man kaut­ta tai tul­la oh­jauk­seen opin­to-oh­jaa­jan vas­taan­otto­ai­koi­na. Opin­to-oh­jaa­jat ovat pai­kal­la pää­sään­töi­ses­ti ma-to klo 9.15–15 ja pe klo 9.15–14.

Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti opin­to-oh­jauk­ses­ta suo­ri­te­taan kak­si pa­kol­li­sta lu­ki­o­kurs­sia OP1 (Minä opis­ke­li­ja­na) ja OP2 (Jat­ko-opin­not ja työ­e­lä­mä). OP1 to­teu­te­taan ha­jau­te­tus­ti kol­men vuo­den ai­ka­na ja OP2 kurs­si­muo­toi­ses­ti yh­den jak­son ai­ka­na 2.-3. opis­ke­lu­vuo­te­na.

OP01-kurs­sin suo­rit­ta­mi­sek­si täy­tyy osal­lis­tua opin­to-oh­jauk­sen luok­ka­tun­neil­le, info­ti­lai­suuk­siin, vie­rai­luil­le sekä työ­e­lä­mään ja kou­lu­tus­a­loi­hin tu­tus­tu­mi­seen. Suo­ri­tus­mer­kin­tä pa­kol­li­ses­ta kurs­sis­ta an­ne­taan vas­ta abi­vuon­na kol­man­nen jak­son jäl­keen. Sy­ven­tä­vä OP02-kurs­si on mah­dol­lis­ta opis­kel­la va­lin­nai­se­na nel­jän­nen opis­ke­lu­vuo­den ai­ka­na.

Kaik­ki opin­to-oh­jauk­sen kurs­sit ar­vi­oi­daan suo­ri­tus­mer­kin­näl­lä (S).

Joensuun yhteiskoulun lukiossa henkilökohtaista opinto-ohjausta antavat elokuusta 2022 alkaen opinto-ohjaajat Enni KokkonenKatri Kuosmanen ja Anne Lukkarinen.   

 

Opis­ke­li­jal­la on tar­vit­ta­es­sa oi­keus saa­da eri­tyis­tä tu­kea opin­toi­hin­sa. Opis­ke­li­ja voi saa­da aine­koh­tais­ta tuki­o­pe­tus­ta, jon­ka käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä so­vi­taan ai­neen­o­pet­ta­jan kans­sa. Kou­lu jär­jes­tää myös eri­lai­sia op­pi­mi­sen tuki­kurs­se­ja mm. ma­te­ma­tii­kas­sa, eng­lan­nis­sa ja ruot­sis­sa.

Eri­tyis­o­pe­tuk­sen ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­jaa eri­lai­sis­sa op­pi­mi­seen liit­ty­vis­sä vai­keuk­sis­sa, esi­mer­kik­si lu­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen vai­keus eli luki­vai­keus. Eri­tyis­o­pet­ta­ja ei anna min­kään ai­neen eri­tyis­o­pe­tus­ta, vaan hän aut­taa opis­ke­li­jaa löy­tä­mään so­pi­van op­pi­mis­tyy­lin ja opis­ke­lu­tek­nii­kan. Hä­nen kans­saan suun­ni­tel­laan mah­dol­li­sia tuki­toi­mia yh­des­sä opet­ta­jien kans­sa. Eri­tyis­o­pet­ta­ja tes­taa ja te­kee tar­vit­ta­via lau­sun­to­ja sekä aut­taa eri­tyis­jär­jes­te­ly­jen ha­ke­mi­ses­sa yli­op­pi­las­ko­kei­siin.

Eri­tyis­o­pet­ta­jina toi­mivat Tan­ja Paa­si­kal­lio (paikalla ma-pe) puh. 050 441 4555, säh­kö­pos­ti: tan­ja.paa­si­kal­lio@edu.joen­suu.fi sekä Miia Laurila puh 046 922 6129, sähköposti miia.laurila@edu.joensuu.fi, (yhteinen lyseon kanssa, paikalla JYK (ke)to-pe)Heidät tavoittaa myös Wilmasta. 

Tu­kea tar­vit­se­van opis­ke­li­jan oli­si hyvä olla yh­tey­des­sä eri­tyis­o­pet­ta­jaan jo en­sim­mäi­se­nä opis­ke­lu­vuon­na. Op­pi­mis- ja opis­ke­lu­vai­keuk­sis­ta on suo­si­tel­ta­vaa kes­kus­tel­la myös ryh­män­oh­jaa­jan kans­sa. Lisä­tie­toa opis­ke­lun tuki­muo­dois­ta löy­tyy kou­lun koti­sivuilta ja opinto-oppaasta.