Jätehuolto, jätteen kuljetustietojen raportointi

Jätteen kuljetustietojen raportointi

Jätteen kuljetustietojen raportointi

Jätteen kuljettajan on annettava tiedot kiinteistöistä, joilta saostus- ja umpisäiliölietteitä on noudettu, kunnan jätehuoltoviranomaiselle vähintään neljännesvuosittain. Tiedot toimitetaan vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyneiden saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta. Tiedot annetaan joko suoraan jätehuoltoviranomaiselle tai SIIRTO-rekisterin välityksellä.

Ensisijaisesti tulee käyttää SIIRTO-rekisteriä, johon siirtoasiakirjan tiedot on jätelain mukaan muutenkin toimitettava ja josta kunnan jätehuoltoviranomainen voi tarvittavat tiedot hakea. Tiedot SIIRTO-rekisteriin viedään sähköisistä siirtoasiakirjoista teknisen rajapinnan kautta. Paperisen siirtoasiakirjan tiedot on toimitettava rekisteriin sähköisessä asiointipalvelussa kolmen kuukauden kuluessa siirron päättymisestä. Jos jätteen kuljettaja on toimittanut tiedot SIIRTO-rekisteriin, niitä ei erikseen tarvitse toimittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Edellytyksenä on, että SIIRTO-rekisteriin toimitetaan kaikki jäteasetuksessa vaaditut tiedot lietteiden kuljetuksesta ja käsittelystä. Kunnan jätehuoltoviranomainen voi vaatia erillistä raportointia, jos SIIRTO-rekisterin tiedot ovat puutteelliset.

Vaihtoehtoisesti tiedot toimitetaan suoraan jätehuoltoviranomaiselle seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • ajalta 1.1.–31.3. tiedot toimitetaan 30.4. mennessä 
  • ajalta 1.4.–30.6. tiedot toimitetaan 31.7. mennessä
  • ajalta 1.7.–30.9. tiedot toimitetaan 31.10. mennessä  
  • ajalta 1.10.–31.12. tiedot toimitetaan 31.1. mennessä

Tiedot ilmoitetaan sähköisesti muokattavassa taulukkomuodossa kiinteistöittäin ja jätelajeittain eriteltynä. Tietojen tulee sisältää

  1. kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja kiinteistö- tai rakennustunnus
  2. lietesäiliön tyyppi
  3. lietesäiliön tyhjennyspäivämäärät

Kiinteistökohtaisesti eriteltyjen kuljetustietojen lisäksi viranomaiselle on toimitettava vuosittain tiivistelmä. Siinä ilmoitetaan kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrä jätelajeittain sekä jätteen vastaanottajien nimet, yhteystiedot ja kuhunkin vastaanottopaikkaan toimitetun jätteen määrä jätelajeittain eriteltynä.

Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueeseen kuuluvat Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi. Lisätietoa tietojen toimitustavasta saa jätelautakunnasta ja jätehuoltomääräyksistä.

Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä ja merkitsee kuljetusyritysten ilmoittamat tiedot rekisteriin. Jätteenkuljetusrekisteriä käytetään jätehuollon seurantaan muun muassa sen osalta, että jätteiden keräysvälineet tyhjennetään säännöllisesti ja jätteet toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Sekä jätteen kuljettajia että kuntaa koskevat velvoitteet perustuvat jätelainsäädäntöön (jätelaki 646/2021 39 ja 143 §:t, jäteasetus 978/2021 42 §).

Lisätietoa SIIRTO-rekisteristä: www.siirtorekisteri.fi

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute