Yhdistyksille

Tälle sivulle on koottu tietoja ja ohjeita yhdistysten ja Joensuun kaupungin monipuolisesta yhteistyöstä.

Avustukset ja tuet

Kaupunki tukee yhdistyksiä usealla eri tavalla:

Kaupungin avustuksia voivat hakea yhdistykset, joiden kotipaikka on Joensuu. Näitä ovat muun maussa kulttuuri- ja taideyhdistykset, liikunta- ja urheiluseurat, nuorisojärjestöt, eläkeläis- ja seniorijärjestöt, lapsi- ja perhetyön-, kansanterveys- ja monialajärjestöt, asukas- ja kyläyhdistykset, yksityiset henkilöt ja työryhmät ja yleishyödylliset osuuskunnat. Osassa avustuksissa valtakunnalliselle tai alueelliselle hakijalle voidaan myöntää avustusta siinä tapauksessa, jos avustushakemuksessa kuvattu toiminta kohdistuu kokonaisuudessaan joensuulaisiin tai tapahtuu Joensuun alueella.

Joensuun kaupungin myöntämät avustukset ja niiden yhteyshenkilöt ovat:

Avustuksen hakijan talous ja hallinto tulee olla voimassa olevien lakien mukaan järjestetty. Hallinto on järjestettävä myös toiminnan laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla. Avustuksen myöntäjän suorittaman valvonnan lisäksi on kaupungin sisäisellä tarkastuksella oikeus tarkastaa avustuksensaajan hallintoa ja tilejä. Avustuksen hakijan tulee suorittaa ne järjestelyt, joita avustuksen myöntäjä ja sisäinen tarkastus pitävät tarpeellisina.

Kaupungin tilojen käyttö

Kaupunki voi antaa hallinnassaan olevia tiloja yhdistysten harjoittaman kansalaistoiminnan käyttöön joko maksuttomasti tai kohtuullista korvausta vastaan. Palvelualueiden tilataksoihin on erikseen määritelty kategoriat esim. maksuttomaan tai alennettuun tilavuokraan. Lisäksi tiettyjä kokoontumistiloja on mahdollista käyttää veloituksetta, mikäli vuoroja on vapaana vakituisten vuorojen lisäksi.

Päiväkotien tiloissa päiväkodin johtaja tai koulujen tiloissa koulun rehtori voi vapauttaa ulkopuolisen käyttäjän tilavuokrasta, mikäli tilan käyttö tukee suoraan kyseisen yksikön perustehtävää ja tilaisuuteen osallistuminen on maksutonta (esim. oppilaille järjestettävä kerhotoiminta ja iltapäivätoiminta). Muissa tapauksissa vuokravapautuksen voi myöntää hyvinvointipalvelujen palvelujohtaja.

Nuorisopalveluiden tiloissa käyttömaksua ei peritä,

 • jos tila on vuokrattu lapsille ja nuorille (alle 29-vuotiaat) tarkoitettua harrastustoimintaa varten
 • jos eläkeläisjärjestö varaa käyttövuoron päiväsaikaan ja tilassa ei ole muuta varausta
 • järjestöjen Suojapirtillä tai Yhteisösalissa järjestämistä maksuttomista ja kaikille avoimista kulttuuri- tai taidetapahtumista
 • järjestöjen Suojapirtillä tai Yhteisösalissa järjestämistä säännöllisistä kulttuuritoiminnan harjoitusvuoroista - kulttuuriin liittyvistä näyttelyistä (Suojapirtti tai Yhteisösali)

Tilava Joensuu on Joensuun kaupungin tilavaraussivusto, mistä:

 • löydät kaupungin varattavissa olevat tilat helposti käyttötarkoituksen mukaan
 • näet ajan tasalla olevan varaustilanteen
 • löydät tiloista kattavat tiedot ja kuvat
 • ohjeet tilavarauksen tekemiseen löydät tilakalenterin alta olevasta tilainfosta.

Joensuun seudulla yhdistykset ja muut tahot tarjoavat tilojaan vuokrattavaksi kokouksiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Tutustu tarjolla oleviin vuokrattaviin tiloihin Jellin nettisivuilta.

Tapahtuman järjestäminen

Joensuun kaupungin viestintä- ja tapahtumapalvelut auttaa kaikkeen tapahtuman järjestämiseen liittyvissä asioissa. Viestintä- ja tapahtumapalvelut neuvoo tapahtumajärjestäjiä muun muassa lupaprosessissa, aluesuunnittelussa, kaluston hankinnassa tai järjestyksenvalvojien rekrytoinnissa. Lisäksi viestintä- ja tapahtumapalvelut myöntää tapahtumaluvat eli maankäyttöluvat kaupungin hallinnoimille tapahtuma-alueille.

Kattavat tiedot tapahtuman järjestämisestä ja Joensuun kaupungin tapahtuma-alueista löytyvät Joensuu events -nettisivuilta.

Joensuun kaupungin tapahtumakalenteriin voitte ilmoittaa tapahtumanne maksuttomasti. Huom.! Jellin tapahtumakalenteriin syötetyt tapahtumat tulevat automaattisesti näkyviin myös Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tapahtumakalentereihin.

Kauppatoria hallinnoi kaupunkikeskustayhdistys Virta.

Viestintä- ja tapahtumapalveluiden yhteyshenkilö: suunnittelija Kaisu Leinonen, kaisu.leinonen@joensuu.fi

Tapaamiset yhdistysten kanssa

Kaupunki järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa kaikille yhdistyksille avoimen järjestötapaamisen, joissa on erilaisia ajankohtaisia teemoja. Mukana tapaamisissa voi olla yhteistyötahoja, kuten Siun sote. Seuraava tapaaminen järjestetään 7.12.2021 klo 16-18. Lisätietoja hyvinvointi- ja osallisuuspäällikkö Heini Lehikoinen heini.lehikoinen@joensuu.fi

Lisäksi järjestetään alueellisia järjestötapaamisia maaseutualueilla. Lisätietoja aluekoordinaattori Anni Koskeli-Ratamaa anni.koskeli-ratamaa@joensuu.fi

Liikuntapalvelutkulttuuripalvelut ja nuorisopalvelut järjestävät ajoittain erillisiä tapaamisia.

Kaupunki tiedottaa tapaamisista verkkosivuillaan www.joensuu.fi.

Pyhäselän alueella toimii Pyhäselän Jane eli Pyhäselän paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta

Viestintä

 • Joensuun kaupunki viestii yhdistyksille verkkosivun www.joensuu.fi/yhdistyksille kautta
 • Palautetta voi jättää nettisivujen kautta.
 • Joensuun kaupungin tapahtumakalenteri on kaikkien joensuulaisten käytössä ja tapahtuman lisääminen kalenteriin on maksutonta.
 • Joensuun liikuntapalvelut tiedottavat lisäksi omalla uutiskirjeellä ja sen tilaaminen on maksutonta.
 • Nuorisopalveluiden ja -järjestöjen harrastustoiminta löytyy kattavasti Nuortenjoensuun harrastuskalenterista
 • Jelli.fi -verkkopalvelu kokoaa yhteen tietoa yhdistyksistä, yhteisöistä sekä niiden toiminnasta Pohjois-Karjalan alueella.
 • Jelli tiedottaa -uutiskirje kokoaa tietoa ajankohtaisista tapahtumista, koulutuksista, käynnistyvistä ryhmistä ja muusta toiminnasta.

Kulttuuri- ja nuorisoavustuksia saaneet yhdistykset ovat velvoitettuja noudattamaan viestinnällisiä ohjeita, jotka löytyvät täältä. Avustusta saaneilta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa, toimintakertomuksessa tai muulla tavalla ilmoitetaan, että hakija on saanut Joensuun kaupungin avustusta. 

Kumppanuus ja hankkeet

Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta voi tehdä rekisteröityjen yhdistysten kanssa määräaikaisia yhteistyö- ja kumppanuussopimuksia. Tällainen sopimus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos yhdistyksen toiminnalla voidaan monipuolistaa hyvinvointitoimialan palvelutuotantoa. Yhteistyösopimus on mahdollinen myös esim. yhdistyslähtöiseen auttamistoimintaan tai vertaistukeen liittyvän toiminnan yhteydessä silloin, kun yhdistys on saanut STEAlta ( Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) avustusta toimintaan.

Sopimuksia voidaan tehdä myös alueellisten tai valtakunnallisten yhdistysten kanssa, kunhan sopimuksen kohteena oleva toiminta kohdentuu joensuulaisiin. Toiminnan tulee olla luokiteltavissa yhdistyslähtöiseksi auttamistoiminnaksi, ei kilpailutettavaan palvelutuotantoon. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista neuvotellaan yhdistysten kanssa ja niitä voidaan tehdä harkinnanvaraisesti käytettävissä olevat määrärahat huomioiden.

Joensuun kaupunki voi pyytää yhdistyksiä kumppaniksi erilaisiin hankkeisiin. Kaupunki voi olla kumppanina myös yhdistysten hallinnoimissa hankkeissa. Yhteistyön muodoista sovitaan aina hankekohtaisesti. Kaupunkiin kannattaa olla yhteydessä heti hankesuunnittelun alkuvaiheessa.

Lisätietoja hyvinvoinnin kehittämisjohtaja Jani Kaasinen jani.kaasinen@joensuu.fi

Hyvinvointikertomus

Joensuun kaupungin laajaa hyvinvointikertomusta (2021-2025) käsiteltiin Joensuun järjestötapaamisessa syksyllä 2020. Tapaamisessa keskusteltiin ja syvennettiin tietoa joensuulaisten yhdistysten roolista kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä, yksinäisyyden ehkäisijöinä ja arjen turvallisuuden parantajina. Järjestötapaamista suunniteltiin yhdessä yhdistysten kanssa. Hyvinvointikertomukseen oli mahdollisuus vaikuttaa myös vastaamalla sähköiseen kyselyyn.

Yhdistyksiltä saatua tietoa hyödynnettiin Joensuun kaupungin hyvinvointikertomuksen valmistelussa ja yhteistyössä määriteltiin myös yhteisiä tavoitteita yhdistysten ja kaupungin yhteistyön kehittämiseksi. Joensuun kaupungin hyvinvointikertomuksen tekemisessä hyödynnettiin myös Pohjois-Karjalan järjestökyselystä saatuja tuloksia.

Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toimeenpanosta ja arvioinnista keskustellaan järjestöjen kanssa säännöllisesti järjestötapaamisissa.

Lisätietoja hyvinvointi- ja osallisuuspäällikkö Heini Lehikoinen heini.lehikoinen@joensuu.fi

Muistiot

Järjestötapaamisten muistiot

Muistio Joensuun järjestötapaamisesta 14.9.2021

Muistio Joensuun järjestötapaamisesta 14.9.2021

Muistio Joensuun järjestötapaamisesta 14.9.2021

Muistio Joensuun järjestötapaamisesta 14.9.2021

yhdistyksille muistio

Muistio Joensuun järjestötapaamisesta 4.5.2021

Muistio Joensuun järjestötapaamisesta 14.9.2021