Yhdenvertaisuus

Joensuun arvot

”Joensuussa toimimme yhdessä, yhdenvertaisesti, rohkeasti ja kestävästi.”

Yhdenvertaisuus on olennainen osa joensuulaisuutta ja Joensuun arvomaailmaa. Ihmiset tekevät Joensuun. Joensuussa jokainen ihminen kohdataan omana itsenään ja jokainen on hyväksytty juuri sellaisena kuin on.

Joensuun kaupungin arvot ovat:

  • Joensuussa kuuntelemme toisiamme. Rakennamme kaupunkiamme ja palvelujamme niin, että ne palvelevat joensuulaisia mahdollisimman hyvin. Meitä on helppo lähestyä ja teemme asiat yhteistyössä. Päätöksentekomme on avointa ja läpinäkyvää.
  • Ihmiset tekevät Joensuun. On monta tapaa olla joensuulainen. Kunnioitamme toisiamme ja annamme jokaisen elää omannäköistään elämää. Kohtelemme kaikkia ihmisiä oikeudenmukaisesti. Toivotamme kaikki ihmiset tervetulleeksi.
  • Yhdessä tekemällä uskallamme kokeilla ja luoda uutta. Kaikkea toimintaamme leimaa jatkuvan kehittämisen periaate ja näytämme suuntaa meille tärkeissä asioissa.
  • Varmistamme kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja kaupunkimme tulevaisuuden toimimalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi. Joensuu on turvallinen paikka asua. Elämme upean luonnon ympäröimänä ja vaalimme sen säilymistä myös tuleville sukupolville.

Tutustu kaupungin strategiaan 

Yhdenvertaisuuden edistäminen

Joensuun kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Joensuu on määritellyt tavoitteeksi, että Joensuun kaupunki on kaikille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Kaupunki on laatinut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä perustanut yhdenvertaisuustyöryhmän, jossa on laajasti osallistujia muun muassa oppilaitoksista, järjestöistä, nuorisovaltuustosta, terveydenhuollosta sekä poliisista. Laajan yhteistyön tavoitteena on jakaa tietoa asukkaiden kohtaamasta syrjinnästä ja turvattomuudesta, ja luoda ratkaisuita ongelmiin.

Lapsiystävällinen kunta -malli edistää yhdenvertaisuutta

Osana yhdenvertaisuustyötä Lapsiystävällinen kunta -malli on järjestänyt kaikille Joensuun alueen yläkoulujen opettajille ja muulle henkilökunnalle Setan koulutuksen, jossa on käyty läpi seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden perusteet, mahdollisuudet miten koulun henkilökunta voi tukea sateenkaarevia oppilaita ja mahdollistaa turvallisen kouluympäristön sekä selvennetty mitä koulujen omat ohjeet ja linjaukset tarkoittavat käytännössä.

Lue lisää Lapsiystävällinen kunta -mallista

Joensuun Uutiset: Syrjintää ehkäistään vaikuttamalla asenteisiin

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kouluissa

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on kirjattu Joensuun seudulliseen opetussuunnitelmaan. Koulujen vuosisuunnitelman liitteenä on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä globaalikasvatussuunnitelma. Lue lisää koulujen opetussuunnitelmasta

Kaikki koulut ja esiopetuspaikat kirjaavat oman yksikkönsä toiminnalliseen tasa-arvosuunnitelmaan vuosittaiset tavoitteet, aikataulun sekä vastuuhenkilöt. Tavoitteet määritellään yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoja käsitellään kouluissa eri tavoin, esimerkiksi teemapäivien, projektien, tapahtumien, erilaisien oppimiskokonaisuuksien ja koulutusten avulla.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan yläkouluissa oppilaille tehdyn kyselyn avulla. Esi- ja perusopetuksen opettajat arvioivat itse ja ryhmissä tasa-arvosuunnitelman toteutumista omassa koulussaan tai toimipisteessään. 

Häirintä ja syrjintä kaupungin turvallisuussuunnitelmassa

Joensuun arkiturvallisuutta edistetään turvallisuussuunnittelun avulla. Kaupungin turvallisuussuunnitelmaan on kirjattu toimenpiteitä, joiden avulla ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, vahvistetaan kuntalaisten omatoimisuutta ja osallisuutta sekä varmistetaan kaikkien kuntalaisten syrjimättömyys ja yhdenvertainen kohtelu julkisissa palveluissa ja yleisissä tiloissa. 

Turvallisuussuunnittelua tehdään yhteistyössä viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Lue lisää Joensuun turvallisuussuunnitelmasta

Turvattomasta tilanteesta ilmoittaminen

Ilmoita turvattomuuden kokemus

Joensuun kaupunki tekee eri viranomaisten, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa yhteistyötä syrjinnän, häirinnän ja vihapuheen estämiseksi. Jotta asioihin voidaan puuttua, on viranomaisilla oltava tieto missä syrjintää esiintyy. 

Syrjinnästä, häirinnästä ja turvattomista tilanteista voi ilmoittaa tekemällä turvallisuushavainnon Joensuun kaupungin palautelomakkeella: joensuu.fi/palaute

Milloin ilmoitus poliisille

Ilmoita poliisille, jos huomaat vakavaa jännitteiden kiristymistä vaikkapa kotiympäristössä. Nettivinkki on hyvä keino havainnoista ilmoittamiseen.

Jos asiassa on syytä epäillä rikosta, tee rikosilmoitus. Poliisin verkkosivuilla on tietoa rikosilmoituksen teosta.

Akuutissa tilanteessa soita hätänumeroon 112.

Häirinnästä ilmoittaminen oppilaitoksissa

  • Karelia-ammattikorkeakoulu on nimennyt opiskelijakunnastaan häirintäyhdyshenkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä koettuaan häirintää. Karelian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan voi tutustua täällä
  • Itä-Suomen yliopistossa on käytössä toimintamalli epäasialliseen kohteluun ja häirintään. Häirintäyhdyshenkilöt on nimetty on sekä yliopiston että ylioppilaskunnan puolelle. 
  • Ammattioppilaitos Riveria on luonut ohjeet häirinnästä ilmoittamiseen
  • Joensuun nuorisovaltuuston Oma asenne -työryhmä edistää yhdenvertaisuutta.

Sateenkaarevaa toimintaa

Yhdenvertaisuutta edistävät järjestöt

Sivu arviointi ja palaute