Jokaisen Joensuu

Kuntalaiskyselyt

Kuntalaiskyselyiden avulla kerätään tietoa joensuulaisten tyytyväisyydestä, kaupungin kehittämiskohteista, viestinnästä ja mieluisimmista asiointikanavista.

Viimeisin kuntalaiskysely on tehty helmi–maaliskuussa 2024 ja siihen vastasi tuhat joensuulaista. Tiedonkeruu toteutettiin IRO Researchin kuluttajapaneelissa ja otosta täydennettiin väestötietojärjestelmästä tehdyllä poiminnalla.

Viimeisimmän kyselyn mukaan joensuulaiset ovat hyvin tyytyväisiä asuinkuntaansa Suomen muihin kuntiin verrattuna. 90 prosenttia vastaajista kertoi olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä Joensuuhun. Kyselyn tulosten mukaan joensuulaiset pitävät asuinalueestaan. Erityisesti vastaajat arvostavat kaupungin liikunta- ja opiskelumahdollisuuksia. Negatiivista ovat pitkänmatkan liikenneyhteydet sekä työpaikkojen tarjonta.

Kuntalaiskyselyn vastaajien halukkuus suositella Joensuuta asuinpaikkana on keskimääräistä korkeampi. Yli puolet vastaajista oli suositellut Joensuuta asuinpaikkana. Viihtyisyydessä on pientä laskua vuoden 2021 kyselyyn nähden.

Kysyttäessä tärkeimpiä kehitettäviä teemoja keskeisimpinä korostuvat kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja vastuullinen taloudenpito. 

Tuloksia hyödynnetään tulevassa strategian laadinnassa sekä talouden sopeutuksen linjausten tausta-aineistona.

Kuntalaiskyselyn tulokset 2024

Kuntalaiskyselyn tulokset 2021

 

Jokaisen Joensuu -kyselyllä kartoitettiin osallisuuden kokemusta

Joensuun kaupunki toteutti yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n kanssa Jokaisen Joensuu -kyselyn ajalla 3.5.–31.5.2021. Kyselyllä kerättiin palautetta kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksista ja osallisuuden kokemuksista. Lisäksi kyselyllä haluttiin kartoittaa kaupunkilaisten kokemuksia siitä, mikä tekee heidät ylpeiksi ja onnellisiksi Joensuussa.

Kyselyn tuloksia käytettiin kaupungin osallisuusohjelman valmistelussa. Keskeisenä työkaluna kaupunkilaisten osallisuuden kokemuksen arvioinnissa oli Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen osallisuusindikaattoria. 

Jokaisen Joensuu -osallisuuskyselyn tulokset 2021

YHTEYSTIEDOT