Sisältöjulkaisija

angle-left Rantakylä–Utra-osayleiskaavaehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn

Rantakylä–Utra-osayleiskaavaehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn

Rantakylä–Utra-osayleiskaavaehdotus on valmistunut ja tuodaan kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn ehdotuksen nähtäville asettamista varten.

Kaavalla tavoitellaan ja ohjataan täydennysrakentamista Rantakylän kerrostalovaltaisilla alueilla. Asumista lisätään erityisesti palveluiden ja joukkoliikenteen reittien läheisyydessä. Merkittävimmät uudet kerrostalovaltaiset asuntoalueet on suunniteltu Pielisjoen ranta-alueelle Puronsuuhun ja entisen Rantakylän koulun kortteliin. Molemmat alueet sijaitsevat kävelyetäisyydellä Rantakylän palvelukeskuksesta.

Täydennysrakentamisella tavoitellaan sitä, että alueen palveluiden asiakaspohja vahvistuu ja palveluilla on sitä kautta mahdollisuus laajentua.

Kaavassa suunnitellaan uusia pientalovaltaisia asuntoalueita Utran koilliskulman asemakaavoittamattomalle alueelle. Tällä vastataan kaupunkimaisten pientalotonttien kysyntään ja mahdollistetaan monipuolinen tonttitarjonta kaava-alueella.

Liikenneratkaisuilla kasvatetaan joukkoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn kulkutapaosuutta, unohtamatta kuitenkaan autoliikennettä. Autoliikenteen sujuvuutta helpotetaan varautumalla usean katuliittymän parantamiseen Utrantien vilkkaalla osuudella Rantakylän ytimessä.

Viherympäristö ja ulkoilun reitistö huomioidaan tärkeänä vetovoima- ja viihtyisyystekijänä. Kaavassa tavoitellaan Rantakylän Viherkehän toteuttamista (Koillispuisto–Ahdinpuisto–Onkimiehenpuisto–Pataluodonpuisto–Rantakylänpuisto–Soutajanpuisto.

Kaavaluonnoksesta saatiin runsaasti palautetta

Kaavaluonnosvaiheessa saatiin runsaasti palautetta, josta valtaosa koski kahta asiaa:

1) Pataluoto–Puronsuu-välisen ulkoilureitin linjausta rannassa tai rannan tuntumassa ja

2) Ruuhitie–Koillisväylä-yhdyskatua.

Lautakunnalle esitetään rantaraitin linjausta välittömälle rantavyöhykkeelle Hanhentien ja Puronsuun välisellä alueella. Reitin itäosa Pataluodonpuistosta Utransaarille esitetään jalankulun ja pyöräilyn reittinä, koska se tarjoaa laajalle alueelle turvallisen asiointi- ja koulureitin Rantakylän keskukseen, ja länsiosa Pataluodosta Puronsuuhun ulkoilureittinä. Saaduissa lausunnoissa puollettiin raitin toteuttamista rantavyöhykkeelle. Asukkaiden mielipiteissä reitin rakentamista rantaan vastustettiin ja kannatettiin.

Ruuhitie–Koillisväylä-yhdyskadusta luovutaan, koska siitä ei saada selvää etua joukkoliikenteen reittien suunnitteluun. Yhteyden toteuttamista vastustettiin laajasti.

Lautakunnan 31.5.2019 julkaistun esityslistan liitteenä ovat muun muassa luonnosvaiheessa saadut lausunnot, mielipiteet ja vastineet niihin. Kaavan laajaan oheisaineistoon voi tutustua kaavoituksen verkkosivuilla osoitteessa www.joensuu.fi/laadinnassa-olevat-kaavat.

Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville kesän 2019 aikana ja pyytää siitä lausunnot monipuolisesti eri viranomaisilta ja yhteisöiltä. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaava tulee syksyllä 2019.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.