KUULUTUKSET

angle-left Maa-aineslupa ja ympäristölupa myönnetty Enon Päresärkälle

Maa-aineslupa ja ympäristölupa myönnetty Enon Päresärkälle

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 15.5.2024 § 27 myöntänyt seuraavan maa-aineslain 4 a §:n mukaisen maa-ainesluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan:

Hakija:           Destia Oy, Firdonkatu 2 T 151, 00520 Helsinki

Kiinteistö:      Joensuun kaupunki, Kirkonkylä, Päresärkkä RN:o 11:31

Sijainti:          Ottamisalue sijaitsee Enossa, noin 3 kilometrin etäisyydellä Enon taajamasta kaakon suuntaan Sarvingintien pohjoispuolella

Samalla myönnettiin MAL 21 §:n ja YSL 199 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Maa-aineslupa myönnettiin hiekan ja soran ottamiseen 15 vuoden ajaksi 76 600 k-m3 kokonaisottomäärälle. Suunnitelma-alueen pinta-ala on 2,047 ha, josta varsinaisen ottamisalueen pinta-ala on 1,45 ha. Alin ottamistaso on +113,92 (N2000) Ottoalue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle.

Ympäristölupa myönnettiin kiviaineksen murskaukselle siirrettävällä murskaimella 15 vuoden ajaksi.

 

Asiakirjat ovat nähtävillä 16.5.–24.6.2024 yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousasiakirjoissa.

Kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla 16.5.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 24.6.2024

 

Lisätietoja: ympäristönsuojelutarkastaja Liina Lindberg p. 050 311 6297, liina.lindberg@joensuu.fi

SomeShare