Sisältöjulkaisija

angle-left Kaupunginjohtajan talousarvioesitys: kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2021 mennessä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys: kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2021 mennessä

Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen talousarvioesityksen mukaan kaupungin talous tasapainotetaan.

Vuoden 2020 talousarvioesitys on 2,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talous on tasapainossa vuonna 2021. Investoinnit mitoitetaan tasolle, jonka myötä kaupungin velkaantuminen ja vastuiden kasvu pysähtyy vuonna 2022.

Toimintaympäristössä myönteistä kehitystä

Toimintaympäristön myönteinen kehitys on jatkunut. Kaupungin väestömäärä on kasvu-uralla, työpaikkojen ja yritysten liikevaihdon kehitys on edelleen hyvässä vauhdissa ja työttömyysaste alenevalla trendillä. Rakentamisen kiivain tahti on ohitettu, mutta rakentamisen taso on edelleen kohtuullisella tasolla.

Kaupungin väestömäärän ennakoidaan jatkavan kasvuaan. Väestömäärä kasvaa vuosina 2020–2022 keskimäärin 350 asukkaalla vuodessa. Päivähoitoikäisten määrä laskee syntyvyyden laskun myötä, kouluikäisten määrä kasvaa vielä lähivuosina. Ikäihmisten määrän kasvu jatkuu.

Kaupungin tavoitteena on puolittaa työttömyys vuoteen 2022 mennessä, ensi vuonna työttömyysastetavoitteeksi on asetettu 10,7 %.

Koko maan talouskasvu on hidastumassa, mikä kuitenkin aiheuttaa epävarmuutta tulevien vuosien kehitykseen.

Konsernistrategian kestävän talouden tavoitteet talousarvion perustana

Talousarvion ja taloussuunnitelman perustana ovat konsernistrategian tavoitteet. Strategiassa korostuu vastuullisuus ja kestävyys, toiminnan perustana on vastuullinen taloudenpito – hyvin tuotetut palvelut ja järkevä veroprosentti.

Keskeisenä strategisena päämääränä on Joensuun kilpailukyvyn ja kasvun varmistanen.

– Vastuullinen ja kestävä talous edellyttää talouden tasapainottamista. Talous tasapainotetaan pysäyttämällä käyttötalousmenojen kasvu ja vakauttamalla kasvu tulokasvun mahdollistavalle tasolle. Investointitaso lasketaan tasolle, jonka myötä velkaantumisen ja pitkäaikaisten vastuiden kasvu kääntyy laskuun, sanoo kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

Toimintamenojen kasvu pysähtyy, talous tasapainossa vuonna 2021

Kaupungin talouden tila on heikentynyt vuosina 2018–2019 verokertymän jyrkän heikkenemisen ja menokasvun nopeutumisen myötä. Toimintamenojen kasvu kuitenkin pysähtyy vuoden 2019 ennusteeseen nähden.

Verotulot ja valtionosuudet kasvavat ensi vuodelle 4,2 %.

Kaupungin oman palvelutuotannon talousarviossa on huomioitu välttämättömät menojen muutokset, muun muassa palkankorotukset, kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen päättyminen ja toimitilojen muutokset. Toimintamenojen kasvun pysäyttäminen edellyttää lisäksi toimenpiteitä, joilla menojen kasvua pienennetään vastaavasti.

Kaupungin Siun soten maksuosuudet kasvavat vuoden 2019 talousarvioon nähden 3,2 %, mutta vuoden 2019 ennusteeseen nähden kuntayhtymän menojen kasvu käytännössä pysähtyy.

Menokasvun pysäyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä valmistellaan yhteistoimintamenettelyssä. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti yt-neuvotteluiden tavoitteena on yhteensä kuuden miljoonan euron rakenteelliset säästöt vuosina 2020–2021. Neuvottelut alkavat lokakuun viimeisellä viikolla ja tavoitteena on, että neuvottelumenettely saataisiin päätökseen ennen joulua.

Toistaiseksi kohdentamattomia toimenpiteitä koskeva säästötavoite on huomioitu talousarviossa yhtenä kokonaisuutena ja kohdennetaan toimialoille yt-neuvottelujen päätyttyä.

Palvelut kehittyvät, kestävyys korostuu

Konsernistrategian mukaan Joensuussa on parasta oppimista ja ihmisenä kasvamista varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Vuonna 2020 jatketaan muun muassa positiivisen pedagogiikan vahvistamista ja vahvistetaan oppilaiden tuen toimintamallia kotouttaminen huomioiden. Oman työn kilpailukyky turvataan varhaiskasvatuksen tuottavuutta parantamalla ja panostamalla varhaiskasvatuksen laatuun, samanaikaisesti valmistaudutaan sopeuttamaan palveluita vähenevään kysyntään.

Kulttuuripalveluissa Joensuun museoiden asema on muuttumassa alueelliseksi vastuumuseoksi. Valmistuvan kulttuuritilaselvityksen toimenpiteet tarkentuvat.

Liikuntapalveluiden osalta tarkastellaan Mehtimäen alueen ylläpidon järjestämistä sekä maaseutualueiden palveluverkkoa.

Kaupunki tukee laaja-alaisesti yritysten toimintaedellytysten kehittämistä. Tavoitteen toteuttamista tukevat muun muassa perustetut pääomasijoitusrahastot, joissa kaupunki on mukana. Rahastot tukevat erityisesti Start up -yritysten kasvua ja työllisyyttä.

Uudisrakentamisen ja elinkeinoelämän tarpeet huomioidaan. Vuonna 2020 varaudutaan luovuttamaan 96 tonttia, joista omakotitalotonttien osuus on 80. Työpaikkatontteja tavoitellaan luovutettavaksi 10.

Joensuulla on maailman kunnianhimoisempia tavoitteita olla hiilineutraali jo vuonna 2025. Kestävän kaupungin tavoitteet korostuvat toiminnassa laajasti – talousarvion mukaisena tavoitteena on muun muassa kasvattaa joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn määrää, huomioida kilpailutuksissa ja tontinluovutuksessa vähähiilisyys, kasvattaa täydennysrakentamisen osuutta rakentamisesta sekä vähentää ulkovalaistuksen sähköenergian kulutusta.

Investointitasoa lasketaan kohti kestävän talouden tasoa

Kaupunki on viime vuosina investoinut voimakkaasti koulu- ja päiväkotihankkeisiin sekä kaupungin elinvoimaa tukevaan kehittämiseen. Kaupungin lainakanta sekä pitkäaikaiset kiinteistöleasing- ja vuokravastuut ovat kasvaneet samanaikaisesti nopeasti.

Investointitaso sopeutetaan taloussuunnitelmakaudella tasolle, minkä seurauksena velkaantuminen ja vastuiden kasvu pysähtyy viimeistään vuonna 2022.

Talonrakennuksessa ensisijalla ovat palveluverkon kannalta välttämättömät kohteet, kuten koulut ja päiväkodit. Tuupovaaran koulu, Marjalan koulun laajennus ja Jukolankadun päiväkoti valmistuvat vuonna 2020, Karsikon alakoulu valmistuu vuonna 2022. Vuoden lopulla 2021 valmistuva Mehtimäkihalli tukee liikunta- ja vapaa-ajantoimintojen palveluverkkoa.

Yhdyskuntatekniikan investoinnit turvaavat uudisrakentamisen edellytykset. Uudisrakentamista tukeviin investointeihin on varattu 5,2 miljoonaa euroa vuodelle 2020, millä vastataan asuinrakentamisen tonttien kysyntään. Katujen ja puistojen peruskorjauksia toteutetaan 1,7 miljoonalla eurolla.

Kehittämishankkeissa varmistetaan Symmetrisen kaupungin hankkeiden eteneminen sekä yliopiston kehittämistä tukevien hankkeiden toteuttaminen. Symmetrisen kaupungin hankkeista asemanseudun ja Green Parkin alueen kehittämistä jatketaan, Koulu-, Silta- ja Kauppakadun kehittäminen etenee sekä Penttilänrannan venesatamien rantarakenteiden rakentaminen aloitetaan. Ratapihan melusuojauksen toteuttamiseen on varauduttu vuosina 2020–2022. Liikuntapaikkahankkeista vuonna 2020 toteutetaan Keskusurheilukentän peruskorjaus.

Kaupungin lainakanta kohoaa vuonna 2020 yhteensä 279 miljoonaan euroon. Lainaa on asukasta kohden 3 605 euroa. Kiinteistöleasing- ja vuokravastuut huomioiden vastuiden määrä nousee vuoden 2019 ennakoidusta noin 4 700 eurosta noin 5 300 euroon asukasta kohden vuoteen 2021 mennessä.

Talousarviosta päätetään marraskuussa

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistettiin 23.10.2019. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä 29.10. ja 11.11. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 25.11.

Talousarvion laadintaan liittyvään materiaaliin voi tutustua osoitteessa www.joensuu.fi/talousarvio.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.