Sisältöjulkaisija

angle-left Ehdotus Botanian asemakaavaksi on valmistunut

Ehdotus Botanian asemakaavaksi on valmistunut

Botanian kaavahanke käynnistettiin Joensuun Botania Oy:n aloitteesta vuoden 2019 alussa. Botania Oy:n tavoitteena on kehittää aluetta matkailukohteena, tapahtumien paikkana ja luonnontieteen oppimisympäristönä. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Botanian lisärakentaminen ja korttelin laajentaminen ympäröivälle puistoalueelle niin, että alueelle voidaan toteuttaa vetovoimainen matkailukohde.

Yleinen pysäköintialue Takilatien kulmassa muutetaan Botaniaa palvelevaksi pysäköintialueeksi, jonka kautta järjestetään tulevaisuudessa rakentamisen edetessä pääsisäänkäynti alueelle. Tällä pyritään vähentämään Botanian asiakaspysäköinnin aiheuttamia haittoja asuntokaduilla.

Koko kortteliin sallitaan rakennettavaksi yhteensä 6000 kerrosalaneliömetriä. Tämä on 3500 neliömetriä enemmän kuin nykyisessä kaavassa. Käyttötarkoitusmerkinnäksi tulee kaavassa matkailupalvelujen korttelialue. Noin yksi hehtaari puistoalueesta muuttuu osaksi Botanian korttelialuetta. Koko korttelin pinta-alaksi tulee noin 4,3 hehtaaria. Arboretumin halki kulkeva ulkoilureitti, rantareitti ja ranta-alue jäävät Botanian laajennusalueen ulkopuolelle.

Rakennusten rakentaminen painottuu korttelin pohjois- ja eteläpäähän. Muualle korttelin sisälle on mahdollista sijoittaa pienempiä Botanian käyttöä palvelevia ja täydentäviä rakennuksia ja rakennelmia. Rakennusten enimmäiskerrosluku on kaksi. Rakennuksien ja rakennelmien korkeus maanpinnasta mitattuna voi olla enimmillään 11 ja 17 metrin välissä riippuen sijoituspaikasta korttelissa. Aiemmin suunnitellusta korkeasta näkötornista on luovuttu.

Botanian rakentamistapa tulee eroamaan muodoltaan välittömästä ympäristöstään. Botanian ainutlaatuisuus mahdollistaa innovatiivisen ja rohkean arkkitehtuurin, joka voi erottua joukosta. Botaniasta rakennuksineen ja valaistuksineen voi tulla tärkeä kohokohta kaupungin kaupunkikuvassa keskustan länsilaidalla. Alueen luonnon ja rakennetun ympäristön välille pyritään samalla luomaan mahdollisimman tasapainoinen suhde, jotta kasvitieteellisen puutarhan luonne säilyisi, vaikka tavoitellaan korkeita vierailijamääriä. Maisemallisesti merkittävät puuryhmät osoitetaan maisemallisesti merkittäviksi puiksi. Näin merkittyä puustoa ei saa ilman erityistä syytä poistaa.

Asemakaavaehdotus on kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä tiistaina 16.6.2020. Jos lautakunta hyväksyy ehdotuksen, se asetetaan julkisesti nähtäville ajalle 25.6.–17.8.2020. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdotus tullee syksyllä 2020.

Kaavaehdotuksesta tarkemmin kaupunkirakennelautakunnan esityslistalla: katso esityslista
Kaavahankkeen aiemmat vaiheet: Laadinnassa olevat kaavat - Botania