"Bra att veta - till vägledning och för att se sammanhangen"

Ansvar för framtiden – Joensuu stads strategier

Förändringarna är oerhört snabba i dagens värld. Det gäller att vara vaksam och gripa tag i de möjligheter utvecklingen erbjuder. Joensuu stad vill fortsättningsvis vara en bra stad att bo i och arbeta i. En plats för ett fungerande och gott vardagsliv, med närhet till naturen.

I innerstaden ligger tyngdpunkten för närvarande på att utveckla den sydöstra älvstranden, som för inte så länge sedan var ett industriområde.

Forskning, utbildning, företagsverksamhet – Joensuu som Europas skogshuvudstad stärktes ytterligare när staden tog över ansvaret för utvecklandet av en bioekonomi på nationell nivå. Målet med denna s.k. gröna ekonomi är att genom forskning och utbildning skapa ny affärsverksamhet och att förbättra sysselsättningen genom att utveckla produkter och tjänster som baserar sig på förnybara naturresurser.

Förutom kompetens inom allt vad skog heter fokuserar Joensuu särskilt på teknologi, materialkunnande, ICT samt kreativ och kulturell industri.


Klimatet

Joensuu stad förbinder sig att för egen del minska på växthusgasutsläppen. Åtgärderna tar avstamp i stadens klimatstrategi. Bland annat energiproduktion och energiförbrukning, upphandling, trafik, markanvändning, avfallshantering samt service och konsumtion tas upp i strategin. Vidare berörs stadens samarbetsmöjligheter med företag och samfund. Även uppföljning av och informering om strategins effekter står på schemat. Målet med strategin är att år 2025 ha blivit en helt kolneutral stad.


Skogarna

Skogarna i Joensuu sköts enligt principen om hållbar användning, som inbegriper både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Målet är att säkra skogarnas livskraft parallellt med deras ekonomiska brukbarhet, ävensom naturens mångfald med tanke på närliggande boendemiljöers trivsel.

Stadsdelen Tuupovaara längst i öster hör till Norra Karelens biosfärområde. Området är en del av UNESCOs Människan och biosfären -program, vars mål är att bevara jorden livskraftig.

Skogsvård, exempelvis beståndsvårdande avverkning, slybekämpning i tätbebyggelse samt allmän röjning, utförs i enlighet med utvalda principer. Stadens skogar sköts planenligt och långsiktigt. Planerna uppdateras regelbundet.


Naturskyddet

Joensuu har flera Natura 2000- och naturskyddsområden, ett antal naturminnesmärken samt så kallade METSO-ytor där det specifika målet är att garantera naturens mångfald. Områdena som beskyddats har alla sin särprägel, exempelvis gammal skog, någon sällsynt växt- eller djurart. På de skyddade områdena är all sådan verksamhet förbjuden som kan skada eller få till stånd ändringar i naturen.

Varje enskilt naturskyddsområde har sina specifika bestämmelser, men de allmänna anvisningarna är följande:

  • Håll dej till markerade leder.
  • Håll hunden kopplad.
  • Betrakta vilda djur på tillräckligt avstånd för att inte störa dem.
  • Gå inte i land på fågelskär och vistas inte närmare än 25 meter från stranden under häckningstid.
  • Samla inte växter.
  • Visa hänsyn gentemot andra människor och friden i naturen.
  • Tälta och gör upp eld endast på platser som tydligt anvisats för ändamålet.
  • Ta allt skräp med dej när du lämnar området.

Joensuu stads strategier (på finska)
 

JOENSUU STAD

Postadress
PB 59
80101 Joensuu

Gatuadress
Rantakatu 20
80100 Joensuu

Telefonväxel
013 267 7111
(från utlandet
+358 13 267 7111)
må–fre kl 8–16