"Bra att veta - till vägledning och för att se sammanhangen"

Kommunalt självstyre

Den finländska kommunen har en dubbel roll, fastställd i grundlagen. Dels fungerar kommunen som primär administrativ enhet inom ett visst område, dels som grundläggande enhet för medborgarnas självstyre. Kommunen har en lång tradition av självstyre och är en viktig arena för politiskt deltagande. Därtill står kommunerna för största delen av välfärdstjänsterna.

Det finns tre grunddrag i det lokala självstyret. För det första har kommunen rätt att uppbära skatt. För det andra gäller principen att staten kan ålägga kommunen uppgifter endast genom lagstiftning i riksdagen. Och för det tredje kan kommunen nyttja sin rätt att åta sig även uppgifter som inte särskilt fastställts i lag.

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige väljs vart fjärde år i lokala val. De nuvarande 59 medlemmarna sitter till 2021. Fullmäktige är högsta beslutsfattande organ i staden med uppgift att fatta ekonomiska beslut om bl.a. skatteuppbörd, upplåning, garantier samt allmänna betalningsgrunder. Vidare väljer fullmäktige ledamöter för de kommunala nämnderna och utser stadens viktigaste tjänstemän.

Stadsfullmäktiges möten är offentliga och de hålls ungefär en gång i månaden i stadshusets teatersal. Mötestider och föredragningslistor gällande kommande möten kan läsas här (på finska).

De nuvarande ordförandena i stadsfullmäktige är:

Ordförande Juha Mustonen (Centerpartiet)
1. vice ordf. Merja Mäkisalo-Ropponen (Socialdemokraterna)
2. vice ordf. Arto Pippuri (Samlingspartiet)

Stadsfullmäktiges maktfördelning, parti och platser:

Socialdemokraterna 15
Centern 12
Samlingspartiet   9
Sannfinländarna   5
De Gröna   9
Vänstern   6
Kristdemokraterna   3

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen svarar för stadens förvaltning och ekonomi, bereder de ärenden som behandlas av stadsfullmäktige samt ser till att fullmäktiges beslut verkställs och är lagenliga.  

Stadsstyrelsen i Joensuu håller möte varje måndag eftermiddag. Dess elva medlemmar har varsin personlig suppleant. Stadsfullmäktiges ordförande kan delta i mötena. Stadsdirektören bereder och framlägger de ärenden som stadsstyrelsen ska besluta om. Mötena är inte öppna för allmänheten, men mötesprotokollet kan läsas här (på finska) genast efter varje möte.

De nuvarande ordförandena i stadsstyrelsen är:

Ordförande  Seppo Eskelinen (Socialdemokraterna)
2. vice ordf.  Markku Kauppinen (Centerpartiet)  
2. vice ordf. Hannele Autti (De Gröna)


Nämnder och sektioner

De kommunala nämnderna och sektionerna väljs huvudsakligen av stadsfullmäktige. De handhar varsitt område av de lokala tjänsterna. Staden Joensuu har nämnder för bl.a. utbildning, kultur, idrott, ungdom, hälsovård, socialvård och tekniska tjänster.

Nämndernas och sektionernas möten är inte öppna för allmänheten, men föredragningslistor och mötesprotokoll kan läsas här (på finska).

Stadsdirektören

Joensuu stadsdirektör heter Kari Karjalainen sedan hösten 2010. Han är född i Nurmes, en mindre ort ett tiotal mil norr om staden. Diplomingenjör blev han i Tammerfors tekniska högskola. Före Joensuu ledde han staden Raisio invid Åbo i sydvästra Finland. Som sina fritidsintressen nämner han motion, särskilt längdskidåkning. Även inhemsk skönlitteratur samt rockmusik av lämplig ålderstappning hör till intressesfären. Kari Karjalainen, född 1957, är gift och har fyra barn.

JOENSUU STAD

Postadress
PB 59
80101 Joensuu

Gatuadress
Rantakatu 20
80100 Joensuu

Telefonväxel
013 267 7111
(från utlandet
+358 13 267 7111)
må–fre kl 8–16