"Miun lempiväri on koivunvihreä"

SÄÄDÖKSET JA MÄÄRÄYKSET

Jätehuollon järjestämisestä säädetään jätelaissa ja eri asetuksissa. Nykyinen jätelaki (646/2011) tuli voimaan 1.5.2012. Lain nojalla on annettu useita asetuksia, muun muassa valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012). Lainsäädäntöön voi tutustua internetissä www.finlex.fi -sivuilla.

Kunnallisilla jätehuoltomääräyksillä ohjataan jätehuollon käytännön järjestämisestä paikallisesti. Määräyksissä annetaan mm. kiinteistön jätehuollon järjestämisvaihtoehdot, jäteastian tyhjennysvälit ja lajitteluvelvoitteet eri jätelajeille. Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella uudistetut jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.2.2016.

Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksessa erityisestä syystä myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Tällainen tilanne on esimerkiksi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeytystarve yli kuuden kuukauden ajaksi. Täytetty ja allekirjoitettu hakemus mahdollisine liitteineen palautetaan jätelautakunnalle.

Hakija voi tulostaa sivun alareunasta hakemuslomakkeen jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuksen. Sivun alareunan linkin kautta voi tutustua etukäteen päätöksenteon periaatteisiin (luku 2).

Poltettavan jätteen astian pidennetty tyhjennysväli

Jätehuoltomääräyksissä on määritetty maksimityhjennysvälit eri jätelajien astioille. Poltettavan jätteen astian yli neljän viikon tyhjennysväli edellyttää aina sitä, että elintarvikeperäinen biojäte joko kompostoidaan jätehuoltomääräyksiä noudattaen lämpökompostorissa tai sille on erillinen jäteastia, jonka tyhjennyksistä on sovittu Puhas Oy:n kanssa. Tällöin kahdeksan viikon tyhjennysvälistä voi sopia Puhas Oy:n kanssa.

Poltettavan jätteen astian tyhjennysväli voidaan pidentää 12 viikkoon seuraavien edellytysten täyttyessä:

  • kyse on vakinaisen asunnon jäteastiasta, jota käyttää 1-2 henkilön talous
  • syntyvä jätemäärä on vähäinen
  • jäteastian tilavuus on enintään 240 litraa
  • kiinteistöllä kerätään erikseen tai kompostoidaan biojäte jätehuoltomääräysten mukaisesti
  • pakkausjätteet ja keräyspaperi lajitellaan ja toimitetaan niille tarkoitettuun erilliskeräykseen (ekopisteet), kun keräys alueella on järjestetty.

Kiinteistön jätehuollon järjestämisessä on muutoinkin noudatettava jätehuoltomääräyksiä. Myös kahden yhden hengen talouden käyttämän kimppa-astian tyhjennysväli voi olla 12 viikkoa, jos edellä mainitut edellytykset täyttyvät molempien talouksien osalta.

Saadakseen 12 viikon tyhjennysvälin on kiinteistön haltijan tehtävä kirjallinen ilmoitus lomakkeella jätehuoltoviranomaiselle, joka tarkistaa ehtojen täyttymisen ja ilmoittaa pidennetyn tyhjennysvälin aloittamisesta kiinteistön haltijalle sekä jäteyhtiöön.


Linkit

Finlex