Puunkaato ja maisematyölupa, sivun otsikko

Puunkaato ja maisematyölupa

Puunkaato- ja maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan puiden kaatamiseen ja muihin maisemaa muuttaviin maanrakennustöihin asemakaava-alueilla ja rakennuskieltoalueilla, joissain tapauksissa myös yleiskaava-alueilla. Tonttipuuston hoidolla taataan viihtyisä ja terveellinen asuin- ja työympäristö sekä kaupunkikuva.

Yksittäisten tonttipuiden poisto

Kaupunkirakennelautakunta on päätöksellään 16.2.2016 määrännyt noudatettavaksi ohjeen, joka helpottaa yksittäisten puiden kaatamiseen liittyvää lupaprosessia.

Lupaohje (pdf)

Tonttipuiden tarkistus

Kaupunki tarkistaa pyynnöstä tontilta kaadettavaksi aiotut puut ja arvioi maisematyöluvan tarpeellisuuden. Tarkastusmaksu on 98 euroa, jos tarkastettavat puut eivät ole vaarallisia. Maisematyölupaa on haettava 3 kk kuluessa maisematyölupalausunnon antamisesta, tällöin tarkastusmaksua ei peritä.

Maisematyölupa

Maisematyöluvan myöntää kaupunginpuutarhuri. Laajoissa ja yleistä tiedottamista vaativissa hakkuu- ja maanrakennustöissä maisematyöluvat ratkaisee kaupunkirakennelautakunta.

Lupaa ei tarvita:

 • yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi  
 • myönnetyn rakennus-tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen
 • toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lainmukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan

Lupa tarvitaan:

 • asemakaava-alueella
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
 • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty

Lupa on voimassa kolme vuotta.

Maisematyölupapäätöksestä peritään luvan hakijalta 112 euroa.

Miten maisematyölupaa haetaan

Hae maisematyölupaa kirjallisella lomakkeella. Hakemus voidaan tehdä myös maanomistajien antamalla valtakirjalla. Hakemuksessa on oltava:

 • Lupahakemus allekirjoitettuna. Asunto-osakeyhtiön ollessa hakijana maisematyölupahakemukseen tulee liittää allekirjoitettu pöytäkirjan ote hallituksen tai yhtiökokouksen päätöksestä, jossa toimenpiteen suorittamisesta on päätetty
 • Tonttipuita koskien asemapiirros, johon on merkattu poistettavaksi haluttujen puiden sijainti. Puut tulee merkitä numeroituna puulajeittain.
 • Tontin esirakentamista tai muuta maanrakennustyötä koskien mahdollisten rakennusten sijainti ja korkeusasemat tai -käyrät
 • Hakkuita koskien kuvioittain olemassa oleva puusto ja tarvittaessa kuviokohtainen hakkuutapa
 • Naapureiden kuulemislomake täytettynä
 • Laskutustietolomake täytettynä

Jos kaupunki kuulee naapurit, perimme hakijalta 48 euroa 12 naapurin osalta. Kolmannen ja sitä seuraavien kuultavien naapureiden osalta korvaus on 19 euroa/naapuri. Korvauksen enimmäismäärä on 134 euroa.

Maisematyölupa-asian mahdollisesti vaatimat kuulutuskustannukset peritään päätöksen hakijalta toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Maisematyölupahakemus (pdf)
Esimerkkipiirros naapureista (pdf)

Lähetä hakemus osoitteeseen:

Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

tai muuntamontie5.palvelupiste@joensuu.fi

Lisätietoja luvan hakemiseen liittyvissä asioissa antaa kaupunginpuutarhuri tai kaupunkirakennepalveluiden asiakaspalvelu.

Haittaa aiheuttavat puut tontin rajan läheisyydessä

Naapuruussuhdelaki antaa tontin haltijalle oikeuden poistaa omalle alueelleen naapurin puolelta ulottuvat juuret ja oksat, mikäli niistä on haittaa. Haittaa kokevan osapuolen on ensi-sijaisesti pyydettävä puun haltijaa poistamaan juuret ja oksat. Vasta siinä tapauksessa, ettei puun haltija kohtuullisessa ajassa toimi pyynnön mukaisesti, on haittaa kokevalla osapuolella oikeus tehdä toimenpide itse. Poistamisoikeus ulottuu vain rajalinjaan saakka, ei sen yli.

Naapuruussuhdelakia valvoo poliisi ja lain alaisuuteen kuuluvat riita-asiat ratkaistaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

(Laki eräistä naapuruussuhteista 1920, 8 §)

Muuntamontie 5

Muuntamontie 5, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute