"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Julkipanoilmoitus Joensuun Jokiportti Oy:n rakennusluvasta 2018-641

« Takaisin
Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 21.11.2018 §:ssä 68 päättänyt jättää Joensuun Jokiportti Oy:n rakennuslupaan 2018-641, kuusikerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen, Niskakuja 2, 80100 Joensuu tehdyn oikaisuvaatimuksen valitusoikeuden puuttumisen johdosta tutkimatta.

Päätösten julkipanopäivä on 22.11.2018 ja antopäivä 23.11.2018. Päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea siihen muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella viimeistään 30. päivänä päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta eli 27.12.2018 mennessä.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan eli 22.11.-27.12.2018 Joensuun kaupungin rakennusvalvonnassa osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.
Valituskirjelmä tulee toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO, Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Tällöinkin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmä tulee toimittaa 27.12.2018 mennessä.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Jukka Hyttinen p. 050 330 6295,
jukka.hyttinen@joensuu.fi

Joensuussa 22.11.2018

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

« Takaisin