Kesätyöt yrityksissä ja yhdistyksissä - tukea kaupungilta

Nuorten kesätyön saantia edistetään tukemalla nuoria työllistäviä yrityksiä ja yhdistyksiä kesätyöpaikkatuella. Tukea myönnetään 90 kesätyöpaikan luomiseksi joensuulaisille nuorille.

Kesätyöt yrityksissä ja yhdistyksissä -tukea kaupungilta

Yrityksille (vakituisten työntekijöiden määrä alle 100 henkilöä) ja yhdistyksille myönnetään kesätyöpaikkatukea 90 kesätyöpaikan luomiseksi joensuulaisille nuorille. Yritystukea maksetaan 350 euroa/kk/nuori. Yritys voi saada kesätyöpaikkatukea enintään kolmen nuoren työllistämiseen, ja mikäli varattua määrärahaa jää näin myönnettyjen tukien jälkeen käyttämättä, voidaan tukea maksaa samalle yritykselle useampienkin kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

Kesätyöpaikkatuen haku päättynyt 31.3.2017.

Tärkeät päivämäärät

 • Yritystukien hakuaika on 1.2.–31.3.2017, päätökset tehdään 21.4.2017 mennessä.
 • Kesätyöt yrityksissä järjestetään 2.5.–30.9.2017
 • Varmennettu kopio työsopimuksesta sekä kopio palkkakuitista on toimitettava kaupungin rekrytointipisteeseen viimeistään 13.10.2017.
 • Tuet maksetaan työnantajille 31.10.2017 mennessä.

Kesätyöntekijäksi - millä ehdoilla

 • Kesätyöntekijäksi valittavan on täytynyt täyttää vuoden 2016 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 23 vuotta vuoden 2017 aikana.
 • Kesätyöntekijän on oltava joensuulainen (kotikunta Joensuu 31.12.2016 mennessä ja edelleen tai ulkomaalaisia nuoria, joiden asuinkunta on Joensuu 31.12.2016 alkaen) ja joiden työlupa-asiat ovat kunnossa.

Kesätyöpaikkatuki yrityksille ja yhdistyksille – periaatteet

Yritys (vakituisten työntekijöiden määrä alle 100 henkilöä) tai yhdistys voi saada tukea valitsemansa joensuulaisen nuoren palkkaamiseen kesätyöhön seuraavin edellytyksin:

 • Valittavan nuoren on täytettävä samat kriteerit kuin kaupungin kesätyöpaikkoihin valittavilta edellytetään.
 • Työsuhteen keston on oltava yhtäjaksoisesti vähintään yhden kuukauden tai 30 kalenteripäivää ja työajan vähintään keskimäärin 30 tuntia viikossa.
 • Tukea ei myönnetä yrittäjän perheenjäsenen palkkaamiseen. Perheenjäseneksi tässä katsotaan yrittäjän tai puolisonsa lapsi tai lapsenlapsi.
 • Tukea ei myöskään myönnetä sellaisen nuoren palkkaamiseen, joka on työskennellyt tai tulee työskentelemään samana kesänä Joensuun kaupungin palveluksessa.
 • Tukea ei myönnetä sellaiselle työnantajalle, joka on vähentänyt työntekijöitä (työ sopimuslain määräykset; kuten lomautukset, irtisanomiset tai osa-aikaistamiset).
 • Työantajan on nimettävä vastuuhenkilö, joka suorittaa kesätyöntekijän perehdyttämisen ja työpaikan valvontaan liittyvät asiat.
 • Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen. Varmennettu kopio työsopimuksesta, josta käy ilmi kesätyöntekijän henkilötiedot, työtehtävät, työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohta, viikkotyöaika ja maksettava kuukausipalkka tuettavalta ajalta sekä kopio palkkakuitista on toimitettava kaupungin rekrytointipisteeseen viimeistään 13.10.207. Mikäli tietojen toimittaminen viivästyy tästä, tukea ei makseta.
 • Yritykseen palkattavien kesätyöntekijöiden kuukausipalkan on oltava vähintään 800 euroa ilman työnantajamaksuja ja luontaisetuja.

Kesätyöpaikkatuen hakeminen

Yritysten ja yhdistysten vuoden 2017 kesätyöpaikkatukea haetaan lomakkeella (kesätyöpaikkatukihakemus).

Lomakkeita voi myös pyytää tai noutaa rekrytoinnista, Rantakatu 20, 80100 Joensuu.

Hakemukset tulee palauttaa hakuaikana (1.2.–31.3.2017) osoitteella Henkilöstöpalvelut, Rekrytointi, Rantakatu 20, 2 kerros, 80100 Joensuu.

Kesätyöpaikkatukihakemus (pdf, 8 KB)

Tuet maksetaan työnantajille 31.10.2017 mennessä

Yritykselle maksettavan tuen määrä on 350 euroa palkattavaa kesätyöntekijää kohti riippumatta siitä, ylittääkö työsuhteen kesto yhden kuukauden tai 30 kalenteripäivää. Mikäli työsuhde ei ala tai se keskeytyy, työnantajan on välittömästi ilmoitettava siitä kaupungin rekryyn. Keskeytystapauksissa tukea maksetaan kymmenen euroa/työpäivä/palkattu nuori enintään viideltä työpäivältä viikossa toteutuneen työskentelyn ajalta.

Päivitetty 04.04.2017