"pyörällä pääsee"

Opastus - viitoitus - liikennemerkit

Kaupunki vastaa katujen, yleisten pysäköintialueiden ja kevyen liikenteen reittien liikennemerkeistä, turvalaitteista ja informaatiojärjestelmistä asemakaavoitetulla alueella. Maantieverkon järjestelyistä vastaa ELY-keskus. Myös opastukseen ja viitoitukseen liittyvissä asioissa lupaviranomaisena toimii joko ELY-keskus tai kaupunki.

LIIKENNEMERKIT

Tieliikennelain 51 §:n mukaan liikenteen ohjauslaitteen asettaa maantielle tienpitoviranomainen. Kunta asettaa liikenteen ohjauslaitteen (liikennemerkki, liikennevalo, muu liikenteen ohjaamiseksi tarkoitettu laite tai tiemerkintä) kadulle, rakennuskaavatielle, torille ja muulle vastaavanlaiselle liikennealueelle. Ennen pysyväksi tarkoitetun liikenteenohjauslaitteen asettamista kunnan on varattava poliisille tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa. Muulle kuin maantielle tai kunnan hallitsemalle kadulle tai muulle liikennealueelle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen.

Kaupungin katuverkolla olemassa olevia liikennemerkkejä koskevia muutos- ja lisäysehdotuksia voit tehdä lähettämällä vapaamuotoisen ehdotuksen osoitteeseen:

kaupunkirakenne@jns.fi
Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut /Yhdyskuntatekniikka
Muuntamontie 5, 80100 Joensuu

Ehdotuksessa tulisi esittää merkin sijainti ja perustelut merkin asettamiselle sekä mukana selvitys, että vähintään puolet liikennemerkin vaikutuspiiriin tulevista asukkaista on anomuksen takana. Liikennemerkkien asettamisesta päättää kaupungininsinööri.

Liikennemerkit ja turvalaitteet

OPASTUS JA VIITOITUS

Viitoituksen suunnittelun lähtökohtana on teiden ja katujen toiminnallinen luokitus. Viitoitettavat kohteet jaetaan myös yleensä kolmeen luokkaan: kauko-, väli- ja lähikohteisiin. Lisäksi tieluokasta riippumattomia kohteita ovat paikallis- sekä erityiskohteet. Paikalliskohteita ovat muun muassa kaupunginosat ja aluekeskukset. Erityiskohteita ovat runsaasti liikennettä synnyttävät muut kohteet, kuten terminaalit ja merkittävimmät liikunta‑, kulttuuri‑ ja messukeskukset. Monille erityiskohteille on määritelty oma kansainvälinen tunnus. Viitoitusta täydentää kevyen liikenteen viitoitus sekä kävelykohteiden opasteet.

Liikenneviraston ohjeiden mukaan yleisellä tiellä voi olla opastus kahvilaan, ravintolaan tms., mutta taajama-alueelle ei opastusta yleensä aseteta. Kaupunkialueella toimitaan pääasiassa katunimiviitoituksen ja osoitenumeroinnin turvin.

Taajamaympäristössä viitoitus on käytännön syistä hyvin rajoitettua kohteiden suuren määrän vuoksi. Mustapohjainen osoiteviitta voidaan taajamassa tienpitäjän harkinnan mukaan asettaa opastamaan vain yleisön kannalta tärkeimpiin virastoihin, laitoksiin ja palvelukohteisiin sekä liikennettä paljon aiheuttaviin teollisuus- ja liikelaitoksiin. Yksityisille yrityksille lupa viitoitukseen myönnetään vain liikenteellisesti merkittävissä tapauksissa, laitoksen tms. anomuksesta ja anojan kustannuksella. Omalla tontillaan yrityksellä voi olla rakennusvalvonnan sallimassa määrin opastusta ja mainontaa (Rakennusjärjestys).

Joensuun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelmaan on koottu ne tienkäyttäjille palveluja tarjoavat palveluyritykset ja -toiminnot, joilla on mahdollisuus uuden palvelukohteiden viitoitusohjeen mukaisen opastuksen toteuttamiseen maantieverkolla. Opastuksen toteuttaminen vaatii kuitenkin luvan ELY-keskukselta. Jos kohteen opastus on aloitettu taajaman ulkopuolelta, jatketaan viitoitusta tarpeen mukaan myös taajamassa. Opastuksen jatkuessa katuverkolle saakka, on lupa siltä osin haettava kaupunkirakennepalveluista. Uuden opastusjärjestelmän tavoitteena on palvelukohteiden viitoituksen yhtenäisyys ja selkeys. Järjestelmällä helpotetaan tienkäyttäjiä löytämään tarvitsemansa palvelut.

Joensuun kantakaupungin katuverkolle on laadittu kohdeopastussuunnitelma v. 2013. Suunnitelmassa on kartoitettu palvelukohteiden opastuksen tarpeet ja mahdollisuudet katuverkolla. Uutuutena ovat valkopohjaiset jalankulkuopasteet, joita sovitetaan yhteen kevyen liikenteen viitoituksen täydennystarpeiden kanssa.

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Maanteiden varteen tulevien opasteiden lupien hakeminen ELY-keskuksesta

Onko kyseessä maantie vai katu? Maantiet löytyvät tienumerokartalta.

Tienkäyttäjiä palvelevien, liikenteellisesti merkittävien kohteiden opastusmerkin (osoiteviitta tai palvelukohteen opaste) asettamiseksi katualueelle voit lähettää hakemuksen osoitteeseen:

kaupunkirakenne@jns.fi
Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut/Yhdyskuntatekniikka
Muuntamontie 5, 80100 Joensuu

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää sijaintikartta ja malli halutusta opastusmerkistä. Opasteita ei saa asentaa ennen lupapäätöstä. Myönteisten lupapäätösten yhteydessä toimitetaan opasteen mitoituspiirustukset. Opasteen hankkiminen ja pystyttäminen tapahtuu aina luvansaajan kustannuksella.

Päivitetty 30.10.2017