"pyörällä pääsee"

Katujen suunnittelu ja rakentaminen

Katujen suunnittelusta ja rakentamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä suuremmissa hankkeissa kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan.

Katujen suunnittelu

Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällysmateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Liikenteenohjaussuunnitelma tehdään uusille kaduille katusuunnittelun yhteydessä.

Asukkaiden osallistuminen

Katusuunnittelun aluksi hankkeiden vireilläolosta kuulutetaan paikallislehdissä. Tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia järjestetään merkittävimmistä hankkeista asukkaille ja kiinteistöjen omistajille. Pienemmissä hankkeissa lähetetään suunnitelmaluonnokset kommentoitavaksi asukkaille.

Katusuunnitelmaehdotus pidetään julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Nähtävänä olosta ilmoitetaan paikallisessa lehdessä ja katuun rajoittuville kiinteistöille kirjeitse. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Kuntalainen voi tutustua suunnitelmaluonnokseen,Kaupunkirakennepalvelut/ilmoitustaulu,
Muuntamontie 5, sekä Joensuun kaupungin nettisivulla osoite www.joensuu.fi/katusuunnitelmat.

Mikäli suunnitelmaan ei määräaikaan mennessä ole jätetty muistutuksia, kaupungininsinööri hyväksyy suunnitelman.

Katujen rakentaminen

Katujen rakentamishankkeisiin kuuluvat kadunrakennus-, puisto-, vene- ja liikuntapaikka- sekä kehittämishankkeet. Kehittämishankkeita voivat olla mm. tärkeät aluerakentamiskohteet tai liikenneväylähankkeet, jotka usein toteutetaan yhteishankkeena valtion kanssa.

Päivitetty 25.01.2018