"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan muuttaminen (julkipano 21.12.2017)

« Back

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 20.12.2017 tehnyt seuraavat päätökset:

107 § Pohjois-Karjalan KTK Oy:n Lentoväylän varrella sijaitsevan Lappalaisenvaaran louhoksen YSL 89 §:n mukainen ympäristöluvan muuttaminen 167-401-25-89

Lupamääräykseen numero neljä lisätään seuraava kohta: Kalliokiviaineksen louhinta on kiellettyä alueen eteläosassa. Alueen keskiosassa (rajaus karttaliitteessä) räjäytyksiä on mahdollista tehdä ainoastaan peittämällä kansi ja hyödyntämällä muita varotoimia kuten kerralla räjäytettävän aineksen määrän minimointi, panostamattoman kannen osuuden kasvattaminen, poraustiheyden harventaminen ja ampusuunta aina poispäin asutuksesta. Alueen pohjoisosassa kiviainesta louhittaessa käytössä tulee olla normaalit varotoimet.

108 § Maansiirto-Putto Ky:n Enon Ahvenisella sijaitsevan Ruosmansuon louhoksen MAL 16 §:n mukainen maa-ainesluvan muuttaminen 167-435-50-10

Maa-ainesluvan ottamisaluetta muutetaan uusien suunnitelmapiirrosten mukaisesti siten, että alkuperäisen ottoalueen eteläosa rajataan toiminnan ulkopuolelle ja aluetta vastaavasti laajennettu Vanhankaltimontien suuntaan.

Päätökset ovat nähtävillä 22.12.2017-22.1.2018 Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä, osoite Muuntamontie 6, 80100 Joensuu (2. kerros). Päätökseen voi tutustua myös Joensuun kaupungin kotisivuilla www.joensuu.fi > Esityslistat ja pöytäkirjat.

Päätösten antopäivä on 22.12.2017. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 22.1.2018. Täydelliset valitusosoitukset ovat päätösten liitteenä.

Lisätietoja: ympäristönsuojelutarkastaja Maria Kunnari p. 050 310 9435 maria.kunnari@joensuu.fi


« Back