"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus/UPM PlyWood Oy

« Takaisin

Hakija
UPM Plywood Oy

Asia
Joensuun vaneritehtaan uuden lämpökattilalaitoksen rakentaminen ja toiminnanaloittamislupa, Joensuu. Uusi lämpökattilaitos sijoittuu Joensuun vaneritehtaan teollisuustontille, nykyisen voimalaitoksen viereen. Nykyisen voimalaitoksen toiminta päättyy, kun uusi otetaan käyttöön. Teollisuustontti on Joensuun kaupungin Sirkkalan kaupunginosan (13) korttelissa 1303 katuosoitteessa Sirkkalantie 17.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
UPM Plywood Oy hakee ympäristölupaa uuden lämpökeskuslaitoksen toimintaan ja lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Hakijan vaneritehtaalle ja Valio Oy:n meijerille lämpö tuottava laitos rakennetaan ja otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana. Uusi polttoaineteholtaan 30 MW:n laitos korvaa nykyisen 32 MW:n kiinteää polttoainetta käyttävän kattilalaitoksen ja jonka toiminta päättyy. Nykyiseltä energiantuotantolaitokselta jää varakattilaksi 13,5 MW: n kevytöljykattila. Polttoaineina käytetään vaneritehtaan sivutuotteita kuten kuorta, vaneri
mursketta ja hiomapölyä. Käynnistys ja tukipolttoaineena on kevyt polttoöljy. Tarvittaessa voidaan polttaa myös metsähaketta ja turvetta. Polttoaineet ovat samat kuin nykyisellä kallilalla.
Kiinteä polttoaine, enintään 3 000 i-m3, varastoidaan kauttaaltaan asfaltoidulla ja viemäröidyllä polttoainekentällä. Kevyt polttoöljy varastoidaan 80 m2:n kaksivaippaisessa säiliössä.
Savukaasut puhdistetaan sähkösuodallimella. Savukaasujen sisältämä lämpö otetaan talteen pesurilla ja hyödynnetään hautomoaltaan lämmityk sessä. Savupiipunkorkeus on noin 50 metriä, kuitenkin vähintään 2,5 x tuotantorakennuksen korkeus.

Hakija on esittänyt valtioneuvosto asetuksen (1 065/2017) keskisuurten energiatuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista mukaisia päästöraja-arvoja, jotka ovat seuraavat: hiukkaset 20 mg/m3(n), typen oksidit 300 mg/m3(n) sekä rikkidioksidi 200 mg/m3(n) ja 400 mg/m3(n) poltettaessa turvetta. Laitoksen toiminta ei normaalitilanteessa aiheuta päästöjä maaperään tai pohjaveteen eikä lisää alueen melua. Laitoksella syntyy vuosittain lento- ja pohjatuhkaa 500 tonnia. Tuhkat pyritään hyötykäyttämään metsälannoitteena tai tie- ja kenttärakenteissa.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 7.3.—6.4.2018 Joensuun kaupungin virallisella iImoitustaululla ja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla.Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Joensuun kaupungintalolla.Hakemukset ovat sähköisesti luettavissa osoitteessa www. avi .fi/Iupa-tietopalvelu.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 1SAV1142412018
- muistuttajan kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja kunta (kiinteistötunnus)
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutuksetja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 6.4.2018 ensisijaisesti sähköisessä muodossa (word-, rtf-, excel- tai pdf-tiedostoina) sähköisen asioinnin kautta (www.avi.fi/muistutus) tai sähköpostitse (kirjaamo.ita@avi.fi) tai kahtena kappaleena kirjallisena postitse (Itä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 50, 50101 Mikkeli).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antavat
Ympäristöneuvos Ahti Itkonen, puh. 029 501 7022, ahti. itkonenavi.fi
Ympäristöneuvos Martti Häikiö, puh. 029 501 7040, martti.haikiotavi.fi

7.3.2018

Itä-Suomen aluehallintovirasto


« Takaisin