"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la ja/tai kaupunkirakennepalvelujen ilmoitustaululla voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 24.08.2017
« Takaisin

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamninen

« Takaisin

Ympäristösuojelulain mukainen päätös
Antopäivä 13.9.2017
Päätösnumero 55/2017/1

Hakija: Vapo Oy

Asia: Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Joensuu ja Tohmajärvi

Pääsisältö: Aluehallintovirasto on tarkistanut Joensuun kaupungissa ja Tohmajärven kunnassa sijaitsevan Valkeasuon toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräykset. Tarkistetut lupamääräykset korvaavat Valkeasuon turvetuotannon ympäristöluvan aikaisemmat  lupamääräykset kokonaisuudessaan.

Valkeasuon tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on 717,3 hehtaaria.

Päätös on nähtävillä valitusajan 13.9.—13.10.2017 Tohmajärven kunnanvirastossa ja Joensuun kaupunginkansliassa.Päätös on lisäksi luettavissa päätöksen antopäivästä alkaen osoitteessa: www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 13.10.2017.Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa.Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön  mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antaa: Ympäristöylitarkastaja Anna-Leena Niiranen, puh. 029 501 6804

13.9.2017

Itä-Suomen aluehallintovirasto


« Takaisin