"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la ja/tai kaupunkirakennepalvelujen ilmoitustaululla voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 24.08.2017
« Takaisin

Tulliportinkadun kampuksen asemakaavamuutoksen määrääminen osittain voimaan

« Takaisin

Joensuun kaupunginvaltuusto hyväksyi Tulliportinkadun kampuksen ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen ja tonttijaon 29.5.2017 (§ 41). Hyväksymispäätöksestä on tehty kak­si valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.9.2017 (§ 339) mää­rännyt  Tul­li­por­tin­ka­dun asemakaavamuutoksen siihen sisältyvine sitovine tonttijakoineen tu­le­maan osittain voimaan. Nämä tulevat voimaan tällä kuulutuksella. Kaavakartta, jossa on esitetty voimaantulomääräyksen ulkopuolelle jäävät alueet, on kaupunginhallituksen päätöspöytäkirjan liitteenä, kaavahankkeen internetsivulla ja saatavissa Joensuun kaupunkirakennepalveluista (Muuntamontie 5, Joensuu).

 

Joensuu 7.9.2017

Joensuun kaupunginhallitus


« Takaisin