"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Joensuun kaupungin rakennusjärjestys valmisteilla

« Takaisin

Rakennusjärjestys valmisteilla

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 19.9.2018 §:ssä 47 päättänyt Joensuun kaupungin rakennusjärjestyksen laadintatyön aloittamisesta.
        
Rakennusjärjestyksen uudistamistyötä tehdään yhteistyönä kaupunkirakennepalveluiden eri yksiköiden kesken sekä tarvittavin osin muiden viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa.

Uudistamistyötä koordinoi rakennustarkastaja. Työryhmään kuuluvat  rakennustarkastaja Jukka Hyttinen, kaavoituspäällikkö Juha- Pekka Vartiainen, yhdyskuntalakimies Juha Martikainen, suunnitteluinsinööri Timo Ritala, liikenneinsinööri Jarmo Tihmala, geodeetti Kalle Sivén, maankäytön suunnittelija Sanna Seppänen, tarkastusrakennusmestari Risto Herranen sekä sihteerinä toimii rakennusvalvontainsinööri Petteri Elonen.Työryhmä valmistelee luonnoksen uudeksi rakennusjärjestykseksi tarvittaessa neuvotellen eri tahojen kanssa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 15 §:n mukaan rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 65 §:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Rakennusjärjestyksen laatimisesta säädetään tarkemmin asetuksella. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 §:n mukaisesti ehdotus rakennusjärjestyksestä on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta. Muistutus on toimitettava  kunnalle  ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Jukka Hyttinen, puh. 050 330 6295,
sähköposti jukka.hyttinen@joensuu.fi

 Joensuu 28.9.2018
        
 Rakennus- ja ympäristölautakunta


« Takaisin